Deontologische code

Conform de bepalingen van het Gemeentedecreet en het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn werd een deontologische code voor de gemeentelijke mandatarissen vastgesteld die met eenparig akkoord werd goedgekeurd door zowel de gemeenteraad (besluit 18 november 2013), de OCMW-raad (besluit 20 november 2013) en de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Diepenbeek (besluit van 5 december 2013).

Deze code omvat het geheel van beginselen, gedragsregels, richtlijnen en principes voor de lokale mandatarissen en dient tot leidraad bij de uitoefening van hun mandaat en bij de dienstverlenende activiteiten aan de burger.