Gemeentelijke administratieve sancties

GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sanctie. Het GAS-beleid van de gemeente Diepenbeek wil een antwoord bieden op kleine vormen van overlast zoals o.a. sluikstort, wildplassen en geluidsoverlast. Deze overtredingen werden door het parket nauwelijks vervolgd, maar zorgden wel voor veel frustratie bij de inwoners van de gemeente. Sinds 1999 hebben gemeenten de mogelijkheid om deze overtredingen te bestraffen in hun lokale politiecodex.

Voor het GAS-beleid werkt de gemeente nauw samen met de gemeenten en steden die aangesloten zijn bij de politiezone Limburg Regio Hoofdstad (Halen, Hasselt, Herk-de-Stad, Lummen en Zonhoven). De gemeente Diepenbeek kan eigen accenten leggen op welke vorm van overlast zij wil aanpakken. 

GAS-overtredingen

Alle overtredingen die in aanmerking komen voor gemeentelijke administratieve sancties staan in de politiecodex of andere gemeentelijke reglementen. De politiecodex bevat ook een aantal gemengde inbreuken (nachtlawaai, graffiti, …). Voor deze inbreuken werd een protocol afgesloten met het parket. 

Voor wie?

Iedereen vanaf de leeftijd van 16 jaar die een inbreuk maakt op de regels in de politiecodex of andere reglementen waarin expliciet gemeentelijke administratieve sancties werden opgenomen.

Procedure GAS voor meerderjarigen

Hoe verloopt de procedure bij Gemeentelijke Administratieve Sancties voor meerderjarigen?

 1. Wat gebeurt er na een overtreding?
 • De politie stelt vast dat je een overtreding begaat en stelt een proces-verbaal op.
 • Het proces-verbaal wordt aan de sanctionerend ambtenaar bezorgd.
 • De sanctionerend ambtenaar beoordeelt het proces-verbaal.
 • Je ontvangt een verwittiging of een boetevoorstel. Dit voorstel kan ook een bemiddeling of gemeenschapsdienst bevatten.
 1.  Je gaat akkoord met het voorstel
 • Het voorstel bevat enkel een geldboete: Je wacht tot je de beslissing krijgt samen met een overschrijvingsformulier.
 • Het voorstel bevat een bemiddeling: Je kan ingaan op het voorstel van een bemiddelaar. Er wordt een verslag van de bemiddeling opgemaakt. Als de bemiddelingsprocedure gunstig wordt afgesloten, moet je geen boete betalen.
 • Het voorstel bevat een gemeenschapsdienst: Je kan ingaan op het voorstel van de gemeenschapsdienst. Als de gemeenschapsdienst gunstig wordt uitgevoerd, moet je geen boete betalen.
 1.  Je gaat niet akkoord met de vastgestelde feiten of het boetevoorstel
 • Je kan verweer indienen: Als je niet akkoord gaat, kan je binnen de vijftien dagen schriftelijk verweer indienen bij de sanctionerend ambtenaar. Als het boetevoorstel hoger is dan 70,00 euro, dan kan je ook een mondelinge afspraak met de sanctionerend ambtenaar vragen binnen de vijftien dagen.
 • Jouw dossier wordt herbekeken: De sanctionerend ambtenaar herbekijkt je dossier en neemt een definitieve beslissing.
 • Je krijgt een beslissing toegestuurd: Deze beslissing kan een annulering, een vermindering of een bevestiging van het boetevoorstel zijn.
 1.  Je gaat niet akkoord met de beslissing van de sanctionerend ambtenaar.
 • Je kan beroep aantekenen bij de politierechtbank. Je hebt hiervoor een maand de tijd na de verzenddatum die op de beslissing van de sanctionerend ambtenaar staat.
 • De politierechtbank doet een uitspraak.

Procedure voor minderjarigen

De procedure voor minderjarigen wijkt een beetje af van bovenstaande regeling. Een minderjarige zal steeds een aanbod van bemiddeling krijgen en heeft recht op bijstand van een pro Deo advocaat. Een minderjarige die niet akkoord gaat met de sanctie kan beroep aantekenen bij de jeugdrechtbank.

De gemeente Diepenbeek voorziet niet in een procedure van ouderlijke betrokkenheid. 

Sancties

Aan meerderjarigen kan een geldboete opgelegd worden tot 350,00 euro, aan minderjarigen tot 175,00 euro. Er kan in plaats van een boete ook bemiddeling of gemeenschapsdienst opgelegd worden.

Het college van burgemeester en schepenen kan bij wijze van administratieve sanctie ook overgaan tot de administratieve schorsing of intrekking van een verleende toestemming of vergunning afgeleverd door de gemeente of de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.

De overtreder kan in beroep gaan bij de politierechtbank of bij de jeugdrechtbank bij een administratieve geldboete en bij de Raad van State bij een intrekking, schorsing of sluiting.