Meldingen en klachten

Meldingskaart

Je kan via de gemeentelijke website melden dat er in je straat problemen zijn met de riolering, het wegdek, straatverlichting enz. Je krijgt dan ook een ontvangstmelding met daarbij het registratienummer waaronder van je melding werd geregistreerd.

Klachtenbeheer

In uitvoering van de bepalingen van het gemeentedecreet heeft het gemeentebestuur ook een 'klachtenreglement'. Dit reglement kan u hieronder raadplegen.

Er is wel een duidelijk verschil tussen een 'melding' en een 'klacht'.

Onder ‘klacht’ wordt verstaan: een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger bij de lokale overheid klaagt over een door de lokale overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie.

 Een klacht kan zowel betrekking hebben op:

 • een foutief verrichten van een handeling of prestatie;
 • het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze;
 • het niet uitvoeren van een handeling of prestatie.

Een ‘handeling of prestatie’ kan zowel betrekking hebben op:

 • een behandelingswijze van de ambtenaar of politici;
 • een termijn;
 • een beslissing van de ambtenaar.

Klachten kunnen betrekking hebben op zowel het niet correct handelen van ambtenaren als op het niet correct handelen van burgemeester, schepen of raadslid.

 Deze klachtenprocedure is niet van toepassing op:

 • vragen om informatie, meldingen, suggesties, beroepen, bezwaren of petities.
 • algemene klachten over de regelgeving, algemene klachten over het (al dan niet) gevoerde beleid of klachten over beleidsvoornemens of verklaringen.

Elke Diepenbekenaar die een terechte klacht formuleert en daarbij ook een oplossing aanlevert, waardoor zulk zo een klacht in de toekomst overbodig wordt, kan daarbij een cheque verdienen ter waarde van 5 EUR. Daarmee kan de indiener van de klacht terecht bij de Diepenbeekse horeca en middenstand.

Hoe kan je een klacht indienen? 

 • Mondeling in het gemeentehuis (bij klachtencoördinator Ronny Nelissen, dienst interne zaken).
 • Per brief aan het gemeentebestuur, ter attentie van de klachtencoördinator.
 • door gebruik van het online formulier van de gemeente Diepenbeek (gaat rechtstreeks naar het e-mailadres van de klachtencoördinator).

De klachtencoördinator kijkt na of je klacht voldoet aan de bepalingen van de gemeenteraadsbeslissing betreffende de vaststelling van het klachtenbehandelingssysteem. Indien dit het geval is, wordt je klacht afgehandeld volgens de vastgestelde procedure.