Meldingen en klachten

Meldingskaart

Je kan via de gemeentelijke website melden dat er in je straat problemen zijn met de riolering, het wegdek, straatverlichting enz. Je krijgt dan ook een ontvangstmelding met daarbij het registratienummer waaronder van je melding werd geregistreerd.

Klachtenbeheer

In uitvoering van de bepalingen van het decreet lokaal bestuur heeft het gemeentebestuur Diepenbeek en het OCMW Diepenbeek ook een gezamenlijk 'klachtenreglement' aangenomen. Dit reglement kan u hieronder raadplegen.

Er is wel een duidelijk verschil tussen een 'melding' en een 'klacht'.

Onder ‘klacht’ wordt verstaan: Een klacht is een manifeste uiting waarbij een ontevreden van een gebruiker over de hulp- of dienstverlening van lokaal bestuur Diepenbeek.

De ontevredenheid vloeit voor uit:

 • Het foutief verrichten van een handeling of een prestatie
 • Het niet of laattijdig verrichten van een handeling of prestatie
 • Het afwijken van een wettelijke of reglementair vastgestelde procedure
 • Het niet nakomen van gemaakte afspraken
 • Het onvriendelijk of onbeleefd behandelen van gebruikers of medewerker

Een ‘handeling of prestatie’ kan zowel betrekking hebben op: op een personeelslid of een dienst van een bestuur.

Klachten zijn geen:

 • Vragen om informatie, meldingen, suggesties, beroepen, bezwaren of petities
 • Algemene klachten over regelgeving
 • Klachten over de werking, beslissingen, beleidsvoornemens of -verklaringen van politieke organen
 • Mondelinge opmerkingen waarbij er onmiddellijk een oplossing kan geboden worden aan de gebruiker
 • Anonieme klachten
 • Klachten die betrekking hebben op feiten waarvoor alle georganiseerde beroepsmogelijkheden werden uitgeput of waarvoor een juridische procedure loopt
 • Klachten die niet tot de bevoegdheden van het lokale bestuur behoren
 • Klachten die betrekking hebben op feiten waarover eerder een klacht is ingediend door eenzelfde persoon, tenzij nieuwe feiten aan het licht gekomen zijn
 • de klachten niet voldoen aan de kenbaarheidsvereiste: de klager dient het probleem eerst te signaleren aan de betrokken dienst of medewerker, zodat het probleem eventueel spontaan kan gecorrigeerd worden.
 • de klachten betrekking heeft op feiten die langer dan 6 maanden voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden.

Hoe kan je een klacht indienen? 

 • Het digitaal loket (melding – klacht gemeente of melding – klacht ocmw)
 • info@diepenbeek.be 
 • Brief t.a.v. de klachtencoördinator, gemeentebestuur en OCMW Diepenbeek, Dorpsstraat 14.

Ingeval de indiener van de klacht ondersteuning nodig heeft om een klacht digitaal in te dienen, kan hij hulp van een onthaalmedewerker hieromtrent vragen.

De klachtencoördinator kijkt na of je klacht voldoet aan de bepalingen van het klachtenbehandelingssysteem. Indien dit het geval is, wordt je klacht afgehandeld volgens de vastgestelde procedure.

Klachten woonzorgcentrum De Visserij, assistentiewoningen Caetshof en thuiszorgdiensten

De algemene procedure is hierop niet van toepassing. Zij hebben een eigen klachtenvaststellingssysteem. Deze klachten worden ingediend via:

 • het digitaal loket (e-loket - melding– klacht ocmw) met vermelding ter attentie van de klachtencoördinator Zorg
 • e-mail: info@diepenbeek t.a.v. klachtencoördinator Zorg
 • Brief t.a.v. de klachtencoördinator Zorg, OCMW Diepenbeek, Dorpsstraat 14.