Ontgravingen

Is het mogelijk om tot ontgraving over te gaan?

Een nabestaande kan om ernstige redenen aan de burgemeester vragen om tot ontgraving over te gaan, tenzij de overledene dit expliciet geweigerd heeft in zijn wilsbeschikking.

Om tot ontgraving te kunnen overgaan, moeten alle nabestaanden, te weten: echtgenoot en wettelijk samenwonende partner evenals bloedverwanten van de eerste graad akkoord gaan.

De burgemeester kan voorwaarden opleggen in zijn toestemming tot ontgraving.

De kosten, die met de ontgraving gepaard gaan, zijn ten laste van de aanvrager(s).

Kan ik persoonlijk bij de ontgraving aanwezig zijn?

De burgemeester kan u de toelating geven om persoonlijk tijdens de ontgraving aanwezig te zijn, hetzij bij de volledige ontgraving, hetzij op het ogenblik dat de stoffelijke resten in de vernieuwde kist geplaatst worden.

Voorwaarden

Bij een ontgraving is het verboden om beelden (foto‘s, filmpjes, …) van de ontgraving te maken. Indien de toegelaten nabestaande dat wenst, kan hij slechts één foto maken op het ogenblik dat het stoffelijk overschot in de vernieuwde kist geplaatst werd, zonder dat derden op deze foto in beeld komen.

Dit wordt gedaan om de eerbied van de overledene te respecteren. Het is immers niet de bedoeling dat beelden van een ontgraving via sociale netwerksites (facebook, YouTube, snapchat, …) gedeeld gaan worden.

Bedrag

De gedetailleerde prijzen vindt u terug in het retributiereglement.