Projectsubsidie jeugd

Jongeren die culturele, artistieke, sociale, sportieve of educatieve projecten organiseren, kunnen een projectsubsidie aanvragen.

Er wordt subsidie toegekend aan initiatieven die stimulerend en vernieuwend zijn. Het initiatief dient hierbij in te spelen op actuele vragen, ontwikkelingen en behoeften binnen het socio-culturele vrijetijdsgegeven van jongeren. Dit kunnen zowel ontspannings- als vormingsactiviteiten zijn.

 

Voorwaarden?

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet het jeugdinitiatief een kwaliteitsverbetering van de samenleving nastreven door het vervullen van één of meer van de volgende functies:

 • Ontmoeting
 • Spel
 • Creatieve activiteit/amateuristische kunstbeoefening
 • Vorming
 • Kadervorming
 • Dienstverlening
 • Werken aan structuurverandering
 • Bevorderen van integratie

Het initiatief dient aan volgende criteria te voldoen:

 • Openstaan voor alle kinderen en/of jongeren van Diepenbeek en plaatsvinden in Diepenbeek.
 • Een stimulerende functie tot vernieuwend werken te hebben binnen de jeugdsector.
 • Een projectmatige uitbouw hebben waardoor het een meer duurzaam effect kan bereiken.
 • Themagericht te zijn in een breder en ruimer kader.
 • Een Diepenbeekse uitstraling of betrokkenheid hebben en een Diepenbeekse herkenbaarheid krijgen.
 • De organisatie dient bij te dragen tot het realiseren van activiteiten die ruimer zijn dan de gewone werking.


Hoe?

De aanvraag dient ten laatste 6 weken voor de aanvang van het initiatief te gebeuren en dient volgende gegevens te bevatten:

 • Duidelijke afbakening in tijd (mits grondige motivering kan het initiatief tot de maximale duur van 3 jaar erkend worden door het college van burgemeester en schepenen)
 • Omschrijving van het initiatief
 • Duur van het initiatief
 • Verantwoording van het initiatief
 • Doelstellingen en doelgroep
 • Begroting (raming van uitgaven en inkomen)
 • Identificatiegegevens van de aanvrager /organisatie

De definitieve goedkeuring van de subsidie met een voorlopig bedrag, gebeurt ten laatste 6 weken na de aanvraag voor subsidiëring. Het definitief toegekende subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van 50% van de werkelijk gedane uitgaven zoals blijkt uit het ingediende dossier met een maximum ten belope van het voorlopig toegekende subsidiebedrag en met een maximumtoelage van 1.250 EUR.

Dit voorlopige bedrag zal, ongeacht de inkomsten, maximum 50% van de geraamde uitgaven bedragen. De uitbetaling van de toelage gebeurt binnen de 3 maanden na indienen van een evaluatiedossier met hierbij de financiële afrekening op basis van de werkelijke onkosten.

Uit: "Reglement tot erkenning en subsidiëring jeugdinitiatieven - 8 september 2008"