Projectsubsidie cultuur

In het reglement "Subsidies socio-culturele verenigingen van 19 oktober 2015" vinden we onder hoofdstuk vier een omschrijving over de toekenning van projectsubsidies voor socio-culturele initiatieven.

Binnen deze toelichting vind je tevens de voorwaarden waaraan een project moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidiëring. Hieronder vind je een beknopte weergave van deze voorwaarden:

  • Het betreft een doelgerichte activiteit beperkt in tijd, ruimte, mankracht en budget.
  • Voor deze activiteit heeft men een duidelijk doel voor ogen of werkt men naar een specifieke doelgroep toe.
  • De activiteit heeft een uitzonderlijk, stimulerend en/of experimenteel karakter.
  • Het vindt plaats op het Diepenbeeks grondgebied en heeft mogelijks een bovenlokaal karakter.

Iedere vereniging kan slechts één maal per kalenderjaar een project indienen. Een aanvraag dient, tenminste twee maanden voor het plaatsvinden van het project, via onderstaand formulier bezorgd te worden aan het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag zal ter advies voorgelegd worden aan het dagelijks bestuur van de cultuurraad.