Reclame - promotie

Promo maken op gemeentelijke borden aan de invalswegen

Verenigingen en scholen op Diepenbeeks grondgebied mogen op de kleine gemeentelijke borden reclame maken voor een activiteit die doorgaat in Diepenbeek.

Er zijn 2 mogelijkheden:

  1. Je levert de bestickering (in viervoud) tijdig kant-en-klaar aan op het magazijn. De stickers worden door de gemeente op de borden gekleefd. Na de activiteit zal de sticker verwijderd worden (dus niet herbruikbaar!). De stickers moeten 244 cm breed x 44 cm hoog zijn. Ze moeten uit 1 geheel bestaan en geprint zijn op monomeer voor tijdelijke toepassingen. (m.a.w. gemakkelijk te verwijderen en geen grijze lijm)
  2. Je levert vier kant-en-klare panelen aan op het magazijn, aangekocht door de vereniging. ( 244 cm breed x 44 cm hoog ). Na de activiteit wordt dit paneel afgehaald en terug in bewaring aan de vereniging gegeven. Geschikt voor jaarlijks terugkerende activiteiten.

In beide gevallen moet de vereniging of school zelf tijdig een aanvraag indienen. Zo kan de aanvraag in de planning opgenomen worden en kunnen er duidelijke afspraken gemaakt worden. Dit kan via e-mail

Eigen tijdelijke reclamepanelen

Organiseer je een activiteit en wil je zelf tijdelijke reclamepanelen langs de openbare wegen plaatsen, dan heb je hiervoor een vergunning inname openbaar domein nodig. Hier zijn enkele voorwaarden aan verbonden

Teng

Meer info

Uitdelen flyers

Artikel 69 van de Algemene Politieverordening Limburg Regio Hoofdstad bepaalt:

“Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de burgemeester is het verboden flyers, strooibiljetten en andere reclame van welke aard dan ook (met of zonder toevoeging van staaltjes) uit te delen, te verspreiden of te bevestigen op voertuigen. De overtreder moet de uitgedeelde flyers en/of strooibiljetten die door het publiek op de grond worden gegooid, oprapen. Indien dit niet gebeurt, kan ambtshalve worden overgegaan tot opruiming van het openbaar domein op kosten van de overtreder. Bij overtreding van deze bepaling is in eerste instantie de verdeler verantwoordelijk. Indien de verdeler niet gekend is, is de verantwoordelijke uitgever aansprakelijk.”

U kan uw aanvraag indienen via e-mail of schriftelijk versturen naar het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 14, 3590 Diepenbeek.