Stopzetting handelsactiviteit

Net als bij de oprichting van een bedrijf gelden er ook formaliteiten voor de stopzetting van een handelsactiviteit, of die nu tijdelijk of definitief is.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een zelfstandige beslist om, vrijwillig of onvrijwillig, zijn activiteiten stop te zetten. Pensioen, faillissement, arbeidsongeschiktheid of een overstap naar het loontrekkende statuut, etc.

Welke stappen moet je overlopen?

Uitschrijven bij KBO

Eerst moet je jouw zelfstandige activiteit uitschrijven uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dat kan je doen bij het ondernemingsloket waar je bent ingeschreven. Zij registreren op welke datum jouw activiteit wordt geschrapt en wat de reden van de stopzetting is (bv. faillissement, pensioen, werknemersstatuut). Je ontvangt van hen een attest van schrapping.

Net als bij een inschrijving in de KBO moet je ook bij een uitschrijving administratiekosten betalen aan het ondernemingsloket.

Doorgeven aan btw-controlekantoor

Daarna geef je jouw stopzetting door aan jouw btw-controlekantoor. Zij noteren in welke maand jouw btw-rekening wordt stopgezet.

Indien je jouw huidige zelfstandige activiteit staakt om een andere zelfstandige activiteit te beginnen (bv. stoppen met slagerij om traiteur te worden), moet je dit ook melden aan het ondernemersloket en aan het btw-kantoor. je behoudt jouw ondernemingsnummer en btw-nummer, maar je krijgt een nieuwe activiteit toegekend.

Doorgeven aan sociaal verzekeringsfonds & ziekenfonds

Tenslotte breng je binnen de 15 dagen jouw sociaal verzekeringsfonds en jouw ziekenfonds op de hoogte van de stopzetting van jouw zaak. Op die manier voorkom je dat je bijdragen blijft betalen voor jouw zelfstandige activiteit. Let wel dat je eventueel nog bijdragen verschuldigd bent voor het lopende kwartaal.

Aan jouw sociaal verzekeringsfonds moet je een persoonlijke verklaring van stopzetting en een bewijs van stopzetting (bijvoorbeeld een kopie van het attest van schrapping uit de KBO) overhandigen. Het ondernemingsloket bezorgt jou deze documenten bij jouw uitschrijving en zegt jou welke documenten je best nog kan opvragen.

Indien je zelfstandige in een vennootschap bent, moet je volgende documenten bezorgen aan jouw sociaal verzekeringsfonds:

-Als mandataris, bestuurder of zaakvoerder heb je het uittreksel uit het Belgisch Staatsblad nodig waarin jouw ontslag is bekendgemaakt, alsook een kopie van het proces-verbaal van de algemene vergadering (ofwel het uittreksel daarvan gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad)

-Als werkend vennoot heb je een schriftelijke verklaring van de zaakvoerder of afgevaardigd bestuurder nodig, waarin bevestigd wordt dat je geen zelfstandige activiteit meer uitoefent in de vennootschap.

-Indien je zelfstandige als helper of helpende echtgeno(o)t(e) bent, moet je een geschreven verklaring van de hoofdzelfstandige opsturen, waarin deze verklaart dat je bij hem of haar geen enkele zelfstandige activiteit meer uitvoert.

Op al deze bewijzen moet uitdrukkelijk de datum van stopzetting worden vermeld.

Bron: www.vlaio.be

Vergeet de stopzetting van jouw onderneming niet te melden aan de dienst lokale economie opdat jouw gegevens in de gemeentelijke database gewijzigd kunnen worden.