Subsidie aan natuurverenigingen voor het beheer van gronden

Erkende natuurverenigingen kunnen een subsidie ontvangen voor het beheer van gronden binnen het grondgebied van Diepenbeek als natuurgebied. De subsidie bedraagt max. 30 EUR/hectare en wordt beperkt tot het budgetkrediet.

De aanvraag tot het verkrijgen van de subsidie dient in het begin van het kalenderjaar ingediend te worden. De aanvraag moet vergezeld zijn van:

  • Een uittreksel uit het kadaster met kadastrale omschrijving van de betreffende gronden (bij de eerste aanvraag en bij wijzigingen).
  • Een kopie van het gewestplan waarop de betreffende gronden zijn aangeduid (bij de eerste aanvraag en bij wijzigingen).
  • Een opgave van de oppervlakte.
  • Een opgave van de geplande beheerswerken met raming van de kosten.
  • De bestemming en het gebruik van de beheerde gronden moeten uitdrukkelijk in de aanvraag omschreven worden.

Aan het einde van het werkingsjaar moet de natuurvereniging een jaarverslag voorleggen aan het gemeentebestuur.