Toelages Noord-Zuid

11.11.11

11.11.11 bundelt de krachten van 60 organisaties en onge­veer 20.000 vrijwilligers in 330 lokale groepen. Zij zetten zich in voor één gezamenlijk doel: een rechtvaardige wereld zonder armoede.

Miljoenen mensen ter wereld krijgen nog altijd niet waar ze recht op hebben: voldoende voedsel, schoon drinkwater, gezondheidszorg, een basisopleiding, een leefbaar inko­men, veiligheid en vrijheid van meningsuiting. Wereldwijd leveren mensen dagelijks de strijd voor een menswaardig bestaan.

11.11.11 strijdt op diverse vlakken met hen mee:

  • door ontwikkelingsinitiatieven in het Zuiden te steunen
  • door druk uit te oefenen op het beleid van nationale en internationale overheden en organisaties
  • door in eigen land campagne te voeren voor een soli­daire wereld.
  • De gemeente geeft jaarlijks een toelage van 2760 EUR aan 11.11.11 en ondersteunt haar acties.

ORPER

ORPER is een organisatie in Kinshasa die al sinds 1981 straatkinderen opvangt, begeleidt en beschermt. Hiervoor hebben ze verschillende open en gesloten opvanghuizen. De kinderen in de gesloten huizen krijgen de kans om naar school te gaan. Ook is er een mobiel centrum, een busje dat ’s nachts de straten van Kinshasa afschuimt en kinderen verzorgt, ondersteunt en een luisterend oor biedt. ORPER zet sterk in op re-integratie in het gezin. Veel kinderen zijn verjaagd uit hun gezin wegens armoede of betichting van hekserij, veelvuldig gepredikt door de aanwezige sektekerken in en rond de hoofdstad.

In 2008 kocht ORPER landbouwgrond op 20 km van de hoofdstad. Hier werken ex-straatkinderen in opleiding, begeleid door een deskundige opvoeder en met medewerking van enkele boeren uit de onmiddellijke omgeving. De boerderij zorgt voor voedsel voor de kinderen en voor extra inkomsten door de verkoop van groenten, vlees en eieren. In de zomer organiseert ORPER vakantiekolonies op de boerderij voor de straatkinderen.

De gemeente Diepenbeek engageerde zich om de ontwikkeling van de boerderij te ondersteunen op lange termijn en voorzag een toelage van 2010 tot 2015, voor een totaalbedrag van 67.000 EUR. Zo droeg de gemeente bij voor de constructie van varkensstallen, de bouw van huisjes, de aanleg van sanitair en elektriciteit en de inrichting van een ziekenboeg.

In 2015 werd het project bezocht door schepenen Karen Alders en Jos Leroi. Het was een erg positief bezoek waarbij duidelijk werd hoeveel de organisatie ORPER bereikt heeft en nog wil bereiken. De gemeenteraad heeft daarom beslist om de subsidie voor ORPER te verlengen met een jaarlijkse toelage van 8500 EUR tot 2025.

Je kan de vzw ORPER steunen via :

  • Stortingen met fiscaal attest (vanaf 40 EUR): BE21 0000 7186 7603 (Kontinenten vzw) - Mededeling: ORPER vzw Straatkinderen Kinshasa
  • Stortingen zonder fiscaal attest: BE70 0882 5555 9225 (ORPER vzw) Mededeling: ORPER vzw Straatkinderen Kinshasa

Contact: Anny Steegmans, 0474 99 32 97, annstee@gmail.com

Gastvrij Diepenbeek

Gastvrij Diepenbeek is een vzw die zich het lot van asielzoekers aantrekt en complementair werkt aan het OCMW. Vaak hebben vluchtelingen veel vragen, twijfel en angst. Gastvrij Diepenbeek wil hen graag duidelijk maken hoe alles werkt in onze gemeente. Zo wordt het integreren een stukje makkelijker.

Een belangrijke activiteit is 'vriendENtaal': het inoefenen van het pril geleerde Nederlands met Vlaamse en anderstalige vrienden. Bij vriendENtaal is iedereen welkom, ook niet-vluchtelingen.

Gastvrij Diepenbeek helpt de vluchtelingen bij hun contacten met de overheid, nutsbedrijven, dokter, advocaat enz. Zij halen de vluchtelingen uit hun isolement, bijv. door een bezoekje, een bescheiden uitstapje en het jaarlijkse vluchtelingenfeest in het najaar. Er zijn elk jaar enkele inzamelingsacties (paasontbijt, kerstmarkt enz.). Het geld wordt gebruikt om asielzoekers wat geld voor te schieten en om ze desnoods te helpen met een toelage voor huishuur of brandstof (winter). De gemeente geeft jaarlijks een toelage van 5000 EUR aan Gastvrij Diepenbeek.

Contact: Mich Dewit en Annemie Nijs, 011 32 19 56 - Mark Holsteens (vriendENtaal) 011 72 33 04, gastvrijdiepenbeek@telenet.be

Sint-Vincentius

De Sint-Vincentiusvereniging heeft tot doel de kansarmen uit eigen omgeving te ondersteunen.

Een onverwachte gebeurtenis zoals een echtscheiding, ziekte of werkloosheid kan op relatief korte tijd de financiële situatie van een gezin veranderen. Sint-Vincentius biedt hulp in alle omstandigheden waar de steun van overheden en andere instanties ontoereikend is.

Sint-Vincentius helpt personen en gezinnen met voedselpakketten, huishoudproducten, kleding, schoenen, linnen en speelgoed. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het OCMW.

De Sint-Vincentiusvereniging van Diepenbeek krijgt voeding van de Voedselbank Hasselt en via het Fonds voor Europese hulp. De vereniging koopt zelf maandelijks nog extra voeding, kindervoeding, luiers … De gemeente geeft een jaarlijkse toelage van 5000 EUR.

Je kan de vereniging financieel steunen via BE52 7755 9559 8209 (fiscaal attest vanaf 40 EUR).

Contact: Lisette Vandael, Vijverstraat 4, 3590 Diepenbeek, 0477 27 80 13, lisette.vandael@hotmail.com