Uittreksel uit bevolkingsregisters

Het verstrekken van informatie uit de bevolkingsregisters gebeurt :

  • in de vorm van uittreksels uit de registers
  • via getuigschriften die aan de hand van die registers opgemaakt zijn
  • door raadpleging van de registers
  • door verstrekking van personenlijsten uit de registers
  • in de vorm van statistische gegevens
  • afgifte van uittreksels of getuigschriften

Voor wie?

U kan een uittreksel uit de registers - of een getuigschrift dat aan de hand van die registers is opgemaakt - verkrijgen voor zover de inlichtingen die zij bevatten op uzelf betrekking hebben.

Procedure

U kunt het attest aanvragen:

  • aan het loket van de dienst burgerzaken
  • online met uw elektronische identiteitskaart (eID). Dit document wordt volledig automatisch gegenereerd en kan na enkele muisklikken ingevuld en ondertekend gedownload worden. 

Uittreksel aanvragen

Bedrag

De elektronische aanvraag is gratis. Vraagt u het document aan op de dienst burgerzaken, is de kostprijs 2 EUR.

Uitzonderingen

Verstrekking aan derden van personenlijsten uit de registers

Geen enkele lijst van personen ingeschreven in de registers mag aan derden worden verstrekt.
Dit verbod is niet van toepassing op de openbare overheden of instellingen die door of krachtens de wet gemachtigd zijn om dergelijke lijsten te verkrijgen en dit voor de informatie waarop die machtiging slaat.

Verstrekking van statistische gegevens uit de registers

Het college van burgemeester en schepenen kan toestemming verlenen om aan derden statistische gegevens uit de registers te verstrekken op voorwaarde dat identificatie van de in de registers ingeschreven personen onmogelijk is.

Dit kan op schriftelijk verzoek met vermelding van het beoogde doel, aan het college van burgemeester en schepenen. 

Wat meebrengen

Uw identiteitskaart