Voorstellen van burgers

Inwoners kunnen mee de agenda van de gemeenteraad bepalen. Zij kunnen een voorstel op de agenda van de gemeenteraad plaatsen en dit voorstel komen toelichten tijdens de gemeenteraadszitting.

Voorwaarden

  • Het voorstel moet ingediend worden met dit formulier dat aangetekend opgestuurd moet worden naar de gemeente, Dorpsstraat 14 te 3590 Diepenbeek.

  • Het verzoek moet gesteund worden door ten minste 300 inwoners ouders dan 16 jaar.

  • Het formulier moet de naam, voornaam, geboortedatum en woonplaats vermelden van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft.

  • Het voorstel moet handelen over de gemeentelijke beleidsvoering of dienstverlening.

  • Het voorstel moet inhoudelijk goed uitgewerkt en gemotiveerd zijn. Alle nuttige stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten moeten bij de gemotiveerde nota gevoegd worden.

  • Het verzoek moet minstens 20 dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad ingediend zijn om in de eerstvolgende gemeenteraadszitting te worden behandeld, zo niet wordt het behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad.

  • Het college van burgemeester en schepenen gaat na of aan bovenstaande voorwaarden voldaan is.

De gemeenteraad doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het verzoekschrift opgenomen voorstellen en vragen. Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de gemeenteraad ook welk gevolg daaraan wordt gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt.