Vragenhalfuurtje

Vragenhalfuurtje publiek

Artikel 46

Na de mededelingen door de voorzitter wordt de gemeenteraad maximum 30 minuten geschorst om een spreekrechttijd in te richten volgens de volgende procedure:

 1. De spreekrechtronde vangt aan zodra de voorzitter de vergadering geschorst heeft. De raadsleden mogen tijdens de spreekrechttijd geen vragen stellen.

 2. Alle inwoners van Diepenbeek (individueel, groepen of organisaties), hebben de mogelijkheid om van dit spreekrecht tijdens het vragenhalfuurtje gebruik te maken. Het verzoek wordt schriftelijk ingediend ten minste vijf dagen voor de vergadering, tenzij het gaat over actuele vragen. Enkel vragen over feiten die plaatsvonden tussen het verzenden van de agenda van de gemeenteraad en de gemeenteraadszitting én die zonder uitgebreid opzoekingswerk kunnen worden beantwoord, worden beschouwd als zijnde actuele vragen. Actuele vragen worden ten laatste om 23.59 uur op de avond voorafgaand aan de gemeenteraad ingediend:
  • hetzij bij gewone brief aan de voorzitter op het adres Dorpsstraat 14 te Diepenbeek
  • hetzij bij gewone brief door afgifte aan de algemeen directeur
  • hetzij via e-mail op het e-mailadres info@diepenbeek.be

Als het verzoek of de vraag toch later wordt ingediend zal de behandeling van de vraag worden verschoven naar de volgende gemeenteraadsvergadering. De indiener van het verzoek of vraag zal hiervan in kennis worden gesteld.

 1. De vragenstellers maken zich bekend door handopsteking en delen hun naam mee. Ze verklaren te spreken uit eigen naam, dan wel namens een bepaalde groep, organisatie of vereniging en vermelden het onderwerp van het door hun ingediende verzoek of vraag.

 2. De tussenkomst kan een vraag, een standpunt of een toelichting betreffen in verband met:
  • alle agendapunten van de openbare vergadering van de betreffende gemeenteraad
  • alle mogelijke punten van openbaar of gemeentelijk belang

 3. De voorzitter beslist over de ontvankelijkheid van de vragen, bepaalt de volgorde en verleent het woord. De voorzitter kan vragen over eenzelfde onderwerp samenvoegen, zodat deze vragen gelijktijdig behandeld kunnen worden.

 4. De voorzitter heeft het recht om vragen en informatie onontvankelijk te verklaren, met name:
  • vragen of informatie over privéaangelegenheden
  • vragen over standpunten en houdingen van gemeenteraadsleden in verband met punten op de dagorde

 5. Vraag en antwoord mogen niet langer dan vijf minuten duren. De voorzitter waakt over de tijdsduur van de tussenkomsten en de goede orde.