Milieuraad

De milieuraad is een adviesraad voor het gemeentebestuur. De milieuraad heeft een drieledige doelstelling:

  • de milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap, het milieu en de groene ruimte in de gemeente;
  • de milieuraad adviseert de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.
  • de milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu- en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet-dwingend verzoek initiatieven ontplooien.

De milieuraad is samengesteld uit stemgerechtigde leden, niet-stemgerechtigde leden en waarnemers.

Stemgerechtigde leden

De stemgerechtigde leden kiezen de voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester. Stemgerechtigde leden zijn vertegenwoordigers die effectief lid zijn van een vereniging, instelling of organisatie met een werking in Diepenbeek die met aandacht voor de milieu- en natuurproblematiek of geïnteresseerde inwoners met enige deskundigheid inzake milieu en natuur.

Niet-stemgerechtigde leden

De niet-stemgerechtigde leden zijn de betrokken schepenen en ambtenaren.

Waarnemers

De milieuraad kan beslissen om, in functie van het te behandelen onderwerp, een beroep te doen op deskundigen. Deze deskundigen zetelen als waarnemers en nemen deel aan de discussies, maar zij hebben geen stemrecht.

Samenstelling

  • Richard Vuurstaek

    Voorzitter milieuraad
  • Lieve Houtmeyers

    Niet stemgerechtigd lid - milieuambtenaar
  • Karen Alders

    Niet stemgerechtigd lid - schepen leefmilieu N-VA
  • Rik Brys

    Deskundigen
  • Tine Rijvers

    Deskundigen
  • Wiebe Martens

    Werkgevers
  • Marco Venturini

    Werknemers
  • Chris Cammaer

    Middenstand
  • Ellie Kroonen

    Landbouwsector
  • Jan Vanhove

    Onderwijs
  • Georges Habex

    Milieu- en natuurverenigingen
  • Linda Coryn

    Dierenwelzijnsorganisaties
  • Edgard Indestege

    Kringloopkrachten
  • Freddy Lambrichts

    Niet stemgerechtigd lid - afdelingshoofd grondgebiedzaken