Mobiliteit

De gemeentelijke commissie voor mobiliteit, kortweg GECOMO, is een adviesorgaan inzake de mobiliteit op het niveau van de gemeente. De voornaamste opdrachten hebben te maken met de planning zoals:

 • mobiliteitsplan
 • parkeerbeleid
 • visie omtrent duurzame ontwikkeling
 • herinrichtingen

Bestuur en samenstelling

De commissie is samengesteld uit de voorzitter, effectieve leden en plaatsvervangers. De gemeentelijke mobiliteitsambtenaar is vast secretaris van de commissie. De schepen van mobiliteit is ook op de vergadering aanwezig. Minimum één derde van de leden zijn deskundigen inzake mobiliteit.

De waarnemers van elke politieke fractie van de gemeenteraad kunnen de vergaderingen bijwonen en deelnemen aan de eventuele bespreking van het onderwerp, maar mogen de beraadslaging over het advies van de commissie en de stemming erover niet bijwonen.

Volgende geledingen zijn vertegenwoordigd in de commissie:

 • Deskundigen (2)
 • Deskundigen politie (2)
 • afgevaardigde geleding transport
 • afgevaardigde geleding senioren
 • afgevaardigde geleding jeugd
 • afgevaardigde geleding onderwijs
 • afgevaardigde geleding middenstand
 • afgevaardigde geleding personen met een beperking
 • afgevaardigde geleding milieu

Bent u geïnteresseerd om te zetelen in deze commissie mag u steeds een spontane solicitatie doen bij het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 14, 3590 Diepenbeek of via e-mail.

Vergaderdata en verslagen

De commissie vergadert minstens 2 maal per jaar. De zittingen van de GECOMO zijn in principe niet openbaar, tenzij de vergadering met eenparigheid van stemmen beslist tot het houden van een geheel of gedeeltelijke openbare samenkomst. De openbaarheid is niet mogelijk wanneer dossiers worden besproken die persoonlijke of plaatsgebonden belangen betreffen om de objectiviteit en de sereniteit van de bespreking niet te storen.

De concrete werking van de GECOMO is vastgelegd in het huishoudelijke reglement.

 

 

Samenstelling

 • Frank Lambrichts

  Voorzitter adviesraad mobiliteit
 • Willy Goetstouwers

  Raadslid mobiliteit
 • Raymond Lamerichs

  Raadslid mobiliteit
 • Wim Meermans

  Raadslid mobiliteit
 • Manu Mertens

  Raadslid mobiliteit
 • Katrien Mesotten

  Raadslid mobiliteit
 • Bert Piron

  Raadslid mobiliteit
 • Michael Vanlangenaeker

  Raadslid mobiliteit
 • Kathleen Vlekken

  Raadslid mobiliteit
 • Jan Bert Willems

  Raadslid mobiliteit
 • André Witvrouw

  Raadslid mobiliteit