Ruimtelijke ordening

De GEMEENTELIJKE COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING, kortweg GECORO, is een adviesorgaan inzake de ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente.
Het is een officiële adviesraad ingesteld bij de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (ook wel ‘nieuw decreet op de ruimtelijke ordening’ genoemd).
De voornaamste opdrachten hebben te maken met de planning zoals

 • het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan
 • de ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • de stedenbouwkundige verordeningen

Bestuur

De commissie is samengesteld uit de voorzitter, effectieve leden en plaatsvervangers. De gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar is vast secretaris van de commissie. De schepen van ruimtelijke ordening is ook op de vergadering aanwezig.
Minimum één derde van de leden zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening.
De waarnemers van elke politieke fractie van de gemeenteraad kunnen de vergaderingen bijwonen en deelnemen aan de eventuele bespreking van het onderwerp, maar mogen de beraadslaging over het advies van de commissie en de stemming erover niet bijwonen.

Vergaderdata en verslagen

De commissie vergadert minstens 2 maal per jaar.
De zittingen van de GECORO zijn in principe niet openbaar, tenzij de vergadering met eenparigheid van stemmen beslist tot het houden van een geheel of gedeeltelijke openbare samenkomst. De openbaarheid is niet mogelijk wanneer dossiers worden besproken die persoonlijke of plaatsgebonden belangen betreffen om de objectiviteit en de sereniteit van de bespreking niet te storen.
De concrete werking van de GECORO is vastgelegd in het huishoudelijke reglement.

Samenstelling

 • Lieven Jouck

  Voorzitter Gecoro
 • Paulette Baerts

  Raadslid Gecoro
 • Inge Coelmont

  Raadslid Gecoro
 • Dirk Hendrickx

  Raadslid Gecoro
 • Camille Lubon

  Raadslid Gecoro
 • Luc Market

  Raadslid Gecoro
 • Jos Ramaekers

  Raadslid Gecoro
 • Ward Reekmans

  Raadslid Gecoro
  Adres
 • Hannelore Strauven

  Raadslid Gecoro
 • Marjan Vanhamel

  Raadslid Gecoro
 • David Vanoppen

  Raadslid Gecoro
 • Steven Willems

  Raadslid Gecoro
 • Freddy Lambrichts

  Secretaris