Gemeenteraad

Het Gemeentedecreet en ten dele ook nog de Gemeentewet regelen de bevoegdheid van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft een dubbele bevoegdheid: alles wat van gemeentelijk belang is regelen en beraadslagen over elk ander onderwerp dat door andere overheden (de federale, Vlaamse of provinciale overheid) wordt voorgelegd. De raad heeft bovendien ‘de volheid van bevoegdheid’. Dit betekent dat de gemeenteraad beslist, tenzij bepaalde bevoegdheden door de wet of een decreet aan een ander orgaan worden toegewezen. 

Alles wat van gemeentelijk belang is

“De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is. Concreet gaat het bijvoorbeeld om het goedkeuren van een politieverordening in de gemeente, het organiseren van feestelijkheden, het uitbouwen van een aantal wijkvoorzieningen… 

Opdrachten die opgelegd worden 

De wetgever wijst een aantal taken uitdrukkelijk toe aan de gemeenten. Denk bv. aan het opmaken van een ruimtelijk structuurplan. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om hierover te beraadslagen en te beslissen. De gemeenteraad is ook bevoegd om te beraadslagen over elk onderwerp van algemeen of van provinciaal belang dat hem door een andere overheid wordt voorgelegd.

De Vlaamse Regering geeft heel wat opdrachten aan het lokale beleidsniveau. De gemeenten hebben hierbij nog een zekere marge om aan deze opdracht een eigen invulling te geven. Bijvoorbeeld: het mobiliteitsconvenant, sensibiliseringsacties inzake sluikstorten (uitgewerkt door de Vlaamse overheid)… 

Specifieke bevoegdheden bepaald in het Gemeentedecreet

Het Gemeentedecreet somt een aantal uitdrukkelijke bevoegdheden van de gemeenteraad op die de raad niet kan delegeren naar het college, en dus steeds zelf moet doen.

Enkele voorbeelden:

  • het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget en de budgetwijzigingen en de jaarrekeningen
  • het vaststellen van het organogram, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het personeel
  • het oprichten van extern verzelfstandigde agentschappen
  • het aanstellen en ontslaan van de gemeentesecretaris, de ad-junct-gemeentesecretaris en de financieel beheerder, en ook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van deze personeelsleden
  • ... 

Specifieke bevoegdheden bepaald in de Gemeentewet

Een aantal gemeentelijke bevoegdheden komen uit de federaal gebleven Gemeentewet. Het zijn voornamelijk zaken die te maken hebben met politie en veiligheid, zoals:

  • het uitvaardigen van allerlei reglementen en verordeningen;
  • het goedkeuren van politieverordeningen voor de handhaving van de openbare orde;
  • het vastleggen van een politiereglement met politiestraffen (gevangenisstraf, geldboete) en/of gemeentelijke administratieve sancties (een administratieve geldboete, schorsing of intrekking van een vergunning, sluiting van een instelling).

Samenstelling

De gemeenteraad bestaat uit 25 leden, de OCMW-voorzitter en de gemeentesecretaris. PUUR-DIEPENBEEK heeft 6 zetels, N-VA 5 zetels, sp.a 4 zetels, CD&V 3 zetels, onafhankelijk 5 zetels, Open VLD 2 zetel en Groen 1 zetel. 

Zij worden verkozen voor een periode van zes jaar en het huidige mandaat loopt tot en met 2018. De gemeenteraad wordt voorgezeten door 1ste schepen Jos Leroi (CD&V).

Samenstelling