Gedeeltelijke vrijstelling van de heffing op afvalwater

De bijdrage voor de zuivering van afvalwater en de bijdrage van de afvoer van drinkwater is in de plaats gekomen van de milieuheffing die je vroeger betaalde aan de Vlaamse Milieu maatschappij. Deze bijdrage wordt jaarlijks verrekend bij de afrekening van je waterverbruik. In bepaalde gevallen kan je een gedeeltelijke vrijstelling bekomen om sociale redenen.

Voor wie?

Je kan een vrijstelling bekomen van de bijdrage voor de zuivering van drinkwater en een vermindering op de bijdrage van de afvoer van drinkwater indien één van de gezinsleden op 1 januari van het facturatiejaar aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je hebt een leefloon of gelijkgestelde uitkering van het OCMW (attest OCMW);
  • Je ontvangt de inkomensgarantie voor ouderen (attest Federale pensioendienst);
  • Je krijgt een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming van de FOD sociale zekerheid (attest FOD sociale zekerheid);
  • Je krijgt een tegemoetkoming van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (attest Vlaamse zorgkas).

Hoe aanvragen?

Als je vrijstellingsgerechtigd bent, zal het recht je normaal gezien automatisch toegekend worden. Als je toch niet automatisch vrijgesteld wordt, kan je schriftelijk een vrijstellingsaanvraag indienen. Je stuurt dan het attest, dat bewijst dat je voldoet aan de voorwaarde, op naar de Watergroep (onze leverancier) met vermelding van je klantnummer.

Meer info

  • Sociale dienst van het OCMW
  • De Watergroep
  • Vlaamse Milieumaatschappij