Huren - verhuren

De woninghuurwet werd een tijdje geleden op een aantal punten gewijzigd. Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Geschreven huurovereenkomst

De huurovereenkomsten inzake woninghuur moet verplicht schriftelijk aangegaan worden. Mondeling aangegane huurovereenkomsten voor 16 mei 2007, blijven onder de woninghuurwet vallen.

Registratieverplichting

Vanaf 1 juli 2007 is de verhuurder verplicht om de schriftelijk afgesloten huurovereenkomst te laten registreren. De registratie is kosteloos, indien zij gebeurt binnen de twee maanden na het ondertekenen van de huurovereenkomst. Bij laattijdigheid is er een boete verschuldigd. Ingeval van niet-registratie, kan de huurder de huurovereenkomst van onbepaalde duur zonder opzeggingstermijn beëindigen. Verder kan de verhuurder geen aanspraak maken op een schadevergoeding indien de huurder het huurcontract tijdens de eerste drie jaar verbreekt.

Publicatieverplichting van huurprijs en lasten

Vanaf 18 mei 2007 zijn verhuurders in principe verplicht om in elke publicatie van verhuring (affiches, advertenties, website) de huurprijs en de eventuele gemeenschappelijke lasten te vermelden. Bij niet-naleving kan de gemeente een administratieve boete opleggen.

Plaatsbeschrijving

Vanaf 18 mei 2007 dienen huurders en verhuurders ook verplicht een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen en dit ten laatste de eerste maand van bewoning. De kosten van de plaatsbeschrijving moeten gedeeld worden. De plaatsbeschrijving moet samen met de huurovereenkomst worden geregistreerd.

Kwaliteitsnormen inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid

Er wordt in de nieuwe wet uitdrukkelijk aandacht besteed aan de kwaliteit van de verhuurde woning. De verhuurde woning mag de veiligheid en de gezondheid van de huurders en hun gezinsleden niet in het gedrang brengen (vb. elektrocutiegevaar, CO-gevaar, vochtproblemen, verluchtingsproblemen, stabiliteit van de woning,…). De Vlaamse wooncode is sedert 1997 van toepassing op alle woningen die verhuurd worden. De verhuurder kan een conformiteitsattest bij de gemeente aanvragen waaruit blijkt dat de verhuurde woning voldoet aan de minimumnormen. Dergelijk conformiteitsattest is 10 jaar geldig.

De huurwaarborg

Wanneer de huurovereenkomst voorziet dat er een huurwaarborg verschuldigd is, mag deze niet meer dan twee of drie maanden huur bedragen, afhankelijk van de vorm. De huurder kan kiezen tussen volgende mogelijkheden:

  • Een huurwaarborg gelijk aan twee maanden huur op een geïndividualiseerde rekening.
  • Een bankwaarborg bij de financiële instelling waarop zijn beroeps- of vervangingsinkomen gestort wordt gelijk aan drie maanden huur. De huurder moet in dat geval de huurwaarborg opnieuw samenstellen. De maximale duur voor de samenstelling bedraagt drie jaar.
  • Een bankwaarborg bij het OCMW gelijk aan drie maanden huur. De huurwaarborg moet ook opnieuw door de huurder samengesteld worden. De termijn is afhankelijk van de financiële draagkracht van de huurder.

De bijlage die aan de huurovereenkomst gehecht moet worden

Vanaf 21 mei 2007 moet er verplicht een bijlage aan de huurovereenkomst gehecht worden waarin de rechten en plichten van huurders en verhuurders in begrijpelijke taal worden omschreven. Huurders en verhuurders die meer informatie wensen, kunnen een uitgebreide brochure in het Sociaal Huis, Grendelbaan 18 komen afhalen.