Inbreuken op het stilstaan en parkeren (GAS 4)

Wat is GAS 4? 

De gemeenteraad van Diepenbeek besliste om vanaf 1 januari 2018 de GAS 4 procedure toe te passen. De nieuwe GAS-wet van 24 juni 2013 biedt namelijk de mogelijkheid aan steden en gemeenten om onderstaande inbreuken te sanctioneren met een administratieve geldboete:

  • Inbreuken op de regels rond het stilstaan en parkeren.
  • Het negeren van de verkeersborden C3 (verboden toegang in beide richtingen) en F103 (voetgangerszone) die worden vastgesteld door camera'.

Deze inbreuken werden voordien behandeld door het parket.

Protocolakkoord

Met de procureur des Konings werd voor deze inbreuken een protocolakkoord afgesloten. Hierin staan bepalingen omtrent informatie-uitwisseling, de wijze van behandeling van de dossiers en rapportering.

Procedure GAS 4

  1. De politieagent stelt de inbreuken m.b.t. het stilstaan en parkeren vast in een proces-verbaal (PV). Inbreuken voor het negeren van de verkeersborden C3 en F103 worden vastgesteld met onbemande camera's.
  2. De overtreder ontvangt een brief met de boete en een kopie van het PV.
  3. Na ontvangst van de brief kan de overtreder de boete betalen of binnen de 30 dagen een verweer indienen. Een model van verweer vindt u op deze website. Ingeval een boete voor een overtreding van de tweede categorie wordt opgelegd, kan de overtreder vragen om door de sanctionerend ambtenaar gehoord te worden.
  4. Indien er een verweer wordt ingediend, zal de sanctionerend ambtenaar beslissen of het verweer al dan niet aanvaard wordt. Wordt het verweer aanvaard, dan is het dossier daarbij afgesloten. Indien de sanctionerend ambtenaar het verweer niet aanvaardt, wordt de overtreder hiervan in kennis gesteld en wordt hij opnieuw aangemaand om te betalen binnen een termijn van 30 dagen.
  5. Indien de boete niet binnen de 30 dagen betaald wordt, verstuurt de sanctionerend ambtenaar een nieuwe aanmaning met het verzoek om binnen een nieuwe termijn van 30 dagen te betalen, waarin uitdrukkelijk vermeld wordt dat de overtreder over de mogelijkheid beschikt om binnen de maand een beroep bij de politierechtbank in te dienen.
  6. Indien de overtreder binnen de maand geen beroep bij de politierechtbank indient noch de boete betaalt, kan de boete via dwangbevel worden ingevorderd.

Geldboete

Alle inbreuken op stilstaan en parkeren die sanctioneerbaar zijn via GAS 4 zijn omschreven in de bijzondere politieverordening, goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2017.

Het bedrag van de GAS-boete werd vastgelegd in het KB van 9 maart 2014 en is afhankelijk van de aard van de overtreding:

  • Categorie 1: een boete van € 58
  • Categorie 2: een boete van € 116

Wat is het verschil tussen parkeerbonnen (retributies) en parkeerboetes?

Parkeerwachters van een externe firma schrijven een retributiebon uit wanneer u ‘zwart-parkeert’. Wanneer u m.a.w. op een gereglementeerde parkeerplaats niet of te weinig betaald heeft in een zone waar er betalend parkeren geldt. Of wanneer u in een blauwe zone geen parkeerschijf op uw dashboard heeft gelegd of de maximum parkeerkeertijd overschreden werd. Onder Parkeerplan centrum vindt u de volledige informatie terug.

U riskeert een GAS-boete wanneer u stilstaat of parkeert op een plaats waar dit verboden is of op een manier die verboden is volgens de bijzondere politieverordening zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 2017. 

Komen foutparkeerovertredingen op mijn strafblad?

Nee, dit soort overtredingen komen niet op het strafblad.