Infomoment en openbaar onderzoek Essers

Gepubliceerd op dinsdag 9 juli 2019 11.59 u.

In het kader van de lopende aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning van H. ESSERS LOGISTICS COMPANY, Henry Fordlaan 8, 3600 Genk wordt er een info-moment georganiseerd. Dit gaat door op woensdag 10 juli tussen 18 en 20 uur in zaal de Kastert, Kastertstraat 51 in Genk.

De aanvraag betreft volgend project:
Aanvrager, locatie en omschrijving van de stedenbouwkundige handelingen:
De aanvraag werd ingediend door H. ESSERS LOGISTICS COMPANY, Transportlaan 4, 3600 Genk heeft betrekking op een terrein met als adres Henry Fordlaan 8, Genk ( voormalige Fordterreinen ) en met als kadastrale omschrijving 71304E0738/00F003 en betreft het wijzigen van een gefaseerde ontwikkeling van een industriesite.
Exploitant, locatie en omschrijving van de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit:
De aanvraag werd ingediend door H. ESSERS LOGISTICS COMPANY, Henry Fordlaan 8, 3600 Genk, exploitant van IIOA Dry Port Genk heeft betrekking op een terrein met als adres Henry Fordlaan 8, Genk en met als kadastrale omschrijving 71304E0738/00F003, 71304E0738/00W002, 71304E0738/00M002, 71304E0743/00V010, 71304E0701/00C000, 71304E0714/00M000, 71304E0574/00F000, 71304E0738/00F002, 71304E0738/00K002, 71304E0713/00T000, 71304E0738/00E002, 71304E0714/00L000, 71304E0738/00S002, 71304E0738/00T002, 71304E0738/00H000, 71304E0738/00G003, 71304E0735/00N015, 71304E0738/00E003 en betreft het veranderen van een vergunde inrichting voor de op- en overslag van goederen door uitbreiding en wijziging waardoor de inrichting een hogedrempelinrichting wordt volgens de Seveso III richtlijn.

Het openbaar onderzoek loopt van 28-06-2019 tot en met 27-07-2019. Gedurende deze periode, kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en bezwaren over de vergunningsaanvraag of, in voorkomend geval, het nog niet goedgekeurd project-MER of nog niet goedgekeurd OVR, meedelen aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Genk. Dit kan analoog (schriftelijk) d.m.v. een aangetekende brief of een afgifte tegen ontvangstbewijs, of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). Een schrijven via e-mail is niet rechtsgeldig. 


Tijdens het openbaar onderzoek wordt het aanvraagdossier digitaal ter inzage gelegd in het stadhuis van Genk, balie 22 op het balieplein, Stadsplein 1, 3600 Genk.