Inkomens vervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming

Wat is een inkomens vervangende tegemoetkoming?

Dit is een financiële tegemoetkoming voor personen met een handicap, die omwille van beperkte mogelijkheden een verminderd verdienvermogen hebben en daardoor onvoldoende eigen inkomsten kunnen verwerven. Je kan aanspraak maken op deze tegemoetkoming als je omwille van je handicap, niet in staat bent om meer dan één derde te verdienen van wat een gezonde persoon, door uitoefening van een beroep, op de arbeidsmarkt kan verdienen.

Wat is een integratietegemoetkoming?

Dit is een financiële tegemoetkoming voor personen met een handicap die moeilijkheden ondervinden bij het uitvoeren van dagelijkse taken. Niet de handicap op zich is bepalend, wel de mate van zelfredzaamheid.

Voor wie?

De persoon die de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming wenst te verkrijgen moet tussen 18 en 65 jaar oud zijn, wegens ziekte of handicap een vermindering van zelfredzaamheid hebben of een verminderd verdienvermogen hebben, gedomiciliëerd zijn in België en er werkelijk verblijven. De persoon moet ook aan de nationaliteitsvoorwaarde voldoen en het inkomen mag de vooropgestelde inkomensgrenzen niet overschrijden.

Hoeveel bedraagt de inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming?

Bij de berekening van de inkomensvervangende tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met je gezinscategorie (samenwonend met partner, samenwonend met anderen of alleenwonend) en de inkomstensituatie. Zo wordt er rekening gehouden met inkomsten van de persoon met een handicap, alsook van de persoon met wie de aanvrager een huishouden vormt. Voor de berekening van de integratietegemoetkoming wordt er vanaf 1 januari 2021 niet langer rekening gehouden met de inkomsten van de partner. Naast je eigen inkomstensituatie wordt er ook rekening gehouden met de graad van zorgbehoevendheid.
Het uiteindelijk bedrag van de inkomensvervangende en / of de integratietegemoetkoming dat je ontvangt is afhankelijk van de ernst van je handicap en het inkomstenonderzoek.

Hoe aanvragen?

Indien je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van Diepenbeek, kan je je aanvraag indienen via de sociale dienst van het OCMW. De FOD Sociale Zekerheid zal dan een onderzoek voeren.

Hoe verloopt de aanvraag?

  • Er wordt door de sociale dienst van het OCMW een elektronische aanvraag ingediend. De administratieve gegevens en de omschrijving van de zelfredzaamheid van de aanvrager worden elektronisch verstuurd. De medische gegevens worden rechtstreeks bij de behandelende arts opgevraagd door de dienst zelf. De aanvraag bestaat uit een medisch en een inkomstenonderzoek. Je eventuele recht gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de aanvraagdatum.
  • Wanneer je aanvraag volledig is ingediend, namelijk als de medische en administratieve formulieren elektronisch verstuurd zijn, word je opgeroepen voor een medische controle door een geneesheer van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
  • Na de medische controle ontvang je een medisch attest waarop de punten van je zorgbehoevendheid vermeld staan. Aan de hand van dit algemeen attest kan je recht hebben op een aantal fiscale en sociale voordelen (zie verder).
  • In de tweede fase volgt er een inkomstenonderzoeken en┬ábeslist de Federale verheidsdienst (FOD) of er, rekening houdend met de toegekende punten en met de inkomsten, recht is op een tegemoetkoming. Indien je als mindervalide vermoedt geen recht te hebben op de financiële tegemoetkoming, dan kan je toch je ongeschiktheid laten vaststellen om bepaalde fiscale en sociale voordelen te bekomen. Deze erkenning gebeurt dan uitsluitend op basis van een medisch onderzoek (dus geen inkomstenonderzoek).

Meer informatie?

  • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • Sociale dienst van het OCMW
  • Je mutualiteit