Ja, ik wil een concessie

Een concessie is een vergunning voor het begraven en het begraven houden van één of meer stoffelijke overschotten of het plaatsen van één of meer asurnen van personen die een afzonderlijk graf of nis wensen voor zichzelf, hun echtgeno(o)t(e), bloed- en aanverwanten of een derde en zijn familie. De concessie kan beschouwd worden als een niet-overdraagbaar gebruiksrecht dat de gemeente de aanvrager toekent voor een periode van 25 jaar met een specifieke bestemming, die op uitdrukkelijk verzoek hernieuwd kan worden per 15 jaar.

Wat is een altijddurende concessie?

Een altijddurende concessie is een concessie die verleend werd op basis van het keizerlijk decreet van 23 prairial jaar XII en dat voor een periode van 50 jaar, die telkens hernieuwbaar is voor 50 jaar. Deze vorm van concessies konden verleend worden voor de inwerkingtreding van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

De concessiehouder of zijn erfgenamen van een eeuwig durende concessie waarvan de begravingtermijn van 50 jaar overschreden is, kunnen gratis voor 50 jaar een hernieuwing aanvragen. In de hernieuwde concessie kan een bijzetting gebeuren. Indien het grafteken of de grafsteen verwaarloosd is, zal de concessiehouder of zijn erfgenamen deze wel moeten herstellen, zoniet zal de verlenging van de concessie geweigerd worden.

Een persoon, die is overleden wordt vermeld in een bestaande concessie. Wat nu?

Het is niet verplicht om van de concessie gebruik te maken. Indien de persoon die in de concessie vermeld wordt, niet in de concessie begraven wordt, is dit perfect mogelijk. Hij kan van de concessie gebruik maken, maar is dat niet verplicht.

Een overleden persoon wordt niet vermeld in een bestaande concessie en wil toch in een reeds bestaande concessie begraven worden.

Het is niet mogelijk om begraven te worden in deze concessie als je niet op het aanvraagformulier van de bestaande concessie vermeld wordt. Het is wel mogelijk om een nieuwe concessie af te sluiten voor een nieuw graf.

Indien de eerste concessie werd afgesloten voor de inwerkingtreding van het nieuwe reglement op 01/10/2016, geldt een soepelere regeling in die zin dat de nabestaanden nog onderling kunnen beslissen wie in de bestaande concessie begraven kan worden, tenzij de aanvrager van de concessie conform de overgangsbepaling effectief een optionele aanvullende verklaring heeft afgelegd wie in de concessie begraven mag worden. In dat laatste geval kan er niet meer afgeweken worden door de nabestaanden.

Hoeveel personen kunnen er maximaal in een geconcedeerd graf begraven/ geplaatst worden?

Afhankelijk van het soort van graf en de wijze van teraardebestelling bepaalt het reglement een absoluut maximum:

  • Een geconcedeerd graf in volle grond: het bijzetten van maximum 6 overledenen, waarvan minstens 4 lichamen gecremeerd dienen te worden
  • Een geconcedeerde grafkelder: maximum 6 overledenen, waarvan minstens 5 lichamen gecremeerd dienen te worden ofwel voor het bijzetten van twee niet-gecremeerde lichamen.
  • Een nis in het columbarium: bijzetten van maximum twee urnen
  • Een geconcedeerd graf in urnenveld (= urnenkelder): bijzetten van maximum 4 urnen.

Onder de oude regeling was het mogelijk om een grafkelder met drie vakken te nemen. Sinds 1 oktober 2016 is het echter niet meer mogelijk om dergelijke grafkelder te bestellen. De bestaande grafkelder met drie vakken kan zolang de concessie niet vervallen is echter blijven dienen voor het bijzetten van maximum 6 overledenen, waarvan minstens 4 lichamen gecremeerd dienen te worden ofwel voor het bijzetten van drie niet-gecremeerde lichamen.

Rekening houdend met bovenstaande regeling, bepaalt de aanvrager van de concessie bij het afsluiten van de concessie uiteindelijk zelf hoeveel personen er in het geconcedeerde graf begraven mogen worden. De aanvrager kan deze personen in naam opsommen of kan een omschrijving geven waaraan de persoon, die van de concessie gebruik wil maken moet voldoen. (Bv kinderen van de overledenen).

Mijn concessie is bijna vervallen. Ik wil deze verlengen.

U kan een hernieuwing van de concessie vragen voor een bijkomende termijn van 15 jaar mits betaling van een retributie. U kan het document in bijlage hieronder invullen en bezorgen aan de dienst burgerzaken. Indien u meer informatie wenst, verzoeken wij u vriendelijk eerst een afspraak te maken via het nummer 011 49 18 30. Zonder afspraak kunnen wij u niet verder helpen.

Mijn concessie is bijna vervallen, maar er is een bijzetting in de concessie geweest, waarvan de grafrust nog niet volledig verstreken is.

  1. U kan een hernieuwing van de concessie vragen voor een bijkomende termijn van 15 jaar mits betaling van een retributie. Deze termijn kan u zolang u wenst verlengen, telkens met een periode van 15 jaar mits betaling van een retributie. U kan het document hieronder invullen en bezorgen aan de dienst burgerzaken. Indien u meer informatie wenst, verzoeken wij u vriendelijk eerst een afspraak te maken via het nummer 011/491 830. Zonder afspraak kunnen wij u niet verder helpen.
  2. U kunt ervoor opteren om geen hernieuwing van de concessie te vragen, aangezien de gemeente steeds de grafrust na iedere bijzetting dient te respecteren. Het graf wordt een niet-geconcedeerd graf, maar blijft bewaard totdat de grafrust om is, te weten een termijn van 10 jaar te rekenen vanaf de datum van de bijzetting (15 jaar indien de bijzetting voor 1/10/2016 geweest is). U moet er wel rekening mee houden dat er na het verstrijken van de termijn van de concessie geen bijzettingen meer kunnen gebeuren. Het graf zal na afloop van de grafrust opgeruimd worden.

U vindt de gedetailleerde info in het retributiereglement.