Mobiliteitsadviesraad

De gemeentelijke adviesraad mobiliteit is een adviesorgaan inzake de mobiliteit in Diepenbeek. Deze adviesraad denkt mee na over:

 • mobiliteitsplan
 • parkeerbeleid
 • visie omtrent duurzame ontwikkeling
 • herinrichtingen

Bestuur en samenstelling

De adviesraad mobiliteit is als volgt samengesteld: 

 • Jos Lenaers – Voorzitter
 • Gert Vanschoenwinkel – Raadslid
 • Mimi Levenstond – Raadslid
 • Marc Swers – Raadslid
 • Hendrik Moonen – Raadslid
 • Jerica Heleven – Raadslid
 • Marino Renquin – Raadslid
 • Omer Jouck – Raadslid
 • Yves Breban – Raadslid
 • Jan Bynens – Schepen omgeving
 • Daphne Stuij - Mobiliteitsambtenaar

De waarnemers van elke politieke fractie van de gemeenteraad kunnen de vergaderingen bijwonen en deelnemen aan de eventuele bespreking van het onderwerp, maar mogen de beraadslaging over het advies van de commissie en de stemming erover niet bijwonen.

Ben je geïnteresseerd om te zetelen in deze raad, stel je dan kandidaat via het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 14, 3590 Diepenbeek of via e-mail.

Vergaderdata en verslagen

De adviesraad mobiliteit vergadert minstens 2 maal per jaar. De zittingen zijn in principe niet openbaar, tenzij de vergadering met eenparigheid van stemmen beslist tot het houden van een geheel of gedeeltelijke openbare samenkomst. De openbaarheid is niet mogelijk wanneer dossiers worden besproken die persoonlijke of plaatsgebonden belangen betreffen om de objectiviteit en de sereniteit van de bespreking niet te storen.

De concrete werking is vastgelegd in het huishoudelijke reglement.