Nachtwinkel starten

Wat is een nachtwinkel?

Elke winkel die algemene voedingswaren en huishoudartikelen verhandelt en gedurende een bepaalde periode tussen 18 uur en 7 uur open is.

Opstartprocedure

Nachtwinkels zijn verplicht een exploitatievergunning aan te vragen. Indien het college van de burgemeester en schepenen akkoord gaat, dan moet de aanvrager de volgende stappen doorlopen:

Een brandveiligheidsonderzoek door de brandweer
zie politieverordening inzake brandpreventie

Een financieel onderzoek
Een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welk aard ook, die betrekking hebben op de instelling en de exploitanten.

Een stedenbouwkundig onderzoek
Er wordt onderzocht of de vestigingseenheid over de nodige stedenbouwkundige vergunningen beschikt en in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften.

Een moraliteitsonderzoek
Een onderzoek naar de zedelijkheid voor het exploiteren van en werken in een drankgelegenheid.

Een hygiëneonderzoek en meer bepaald het beschikken over een voedingsmiddelenvergunning
Deze dient aangevraagd te worden bij Federaal Agentschap voor de Veiligheid van Voedselketen (FAVV) / PCE Corda Campus, Kempische Steenweg 297 bus 4, 3500 Hasselt / tel: 011 26 39 84 e:mail: info.lim@favv.be

Drankvergunning om alcoholische dranken te mogen verkopen die niet ter plaatse wordt geconsumeerd
Deze aanvraag dient te gebeuren bij de Gewestelijke Directie der Douane en Accijnzen in Bilzen, Kruisbosstraat 2, 3470 Bilzen / tel. 02/574 007 0 e-mail: da.buek.hk.bilzen@minfin.fed.be

Beroepskaart voor vreemdelingen of een andere vergunning die wettelijk voorschreven is
Indien je niet de Belgische nationaliteit bezit, moet je beschikken over een beroepskaart. Hoe je een beroepskaart aanvraagt, kan je lezen op de website van www.vlaanderen.be

Weigering aanvraag

Het college kan de vergunning weigeren als:

  • De openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt;
  • De exploitant recent een veroordeling heeft opgelopen wegens inbreuk op dit reglement, op de wet op het racisme, de xenofobie, tegen de drugswetgeving of een veroordeling heeft opgelopen wegens daden van weerspannigheid ten overstaan van politie of andere overheidsdiensten;
  • Indien één der onderzoeken en criteria zoals hierboven opgesomd negatief werd geadviseerd.

Gemeentelijke belasting nachtwinkels

De gemeente Diepenbeek heft een openingsbelasting en een jaarlijkse belasting. Deze kan je terugvinden in het belastingreglement voor nachtwinkels.