OO - Verklaring van openbaar nut voor de aanleg van gescheiden riolering Lindestraat, Ganzestraat en Tomstraat

AANVRAAG VAN AQUAFIN OM EEN VERKLARING VAN OPENBAAR NUT TE BEKOMEN VOOR DE AANLEG VAN GESCHEIDEN RIOLERING

In het kader van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, vraagt Aquafin een verklaring van openbaar nut aan voor het aanleggen/renoveren en exploiteren van rioleringsinfrastructuur “Aanleg gescheiden riolering (2DWA) in de Lindestraat, Ganzestraat en Tomstraat’ te Diepenbeek.

De aanvraag tot het bekomen van een verklaring van openbaar nut wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen van 9/11/2022 tot en met 8/12/2022.

Het dossier ligt ter inzage op de dienst grondgebiedzaken (Poortgebouw) tot de sluiting van het openbaar onderzoek 8/12/2022. Inzage van het dossier of het bekomen van nadere inlichtingen kan enkel op afspraak. U kan hiervoor telefonisch contact opnemen met de dienst via 011 49 18 62.

De bezwaren of bemerkingen aangaande het ontwerp kunnen ingediend worden via mail info@diepenbeek.be of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen, uiterlijk 8/12/2022 en met de vermelding ‘verklaring openbaar nut riolering Lindestraat, Ganzestraat en Tomstraat’.