Nog tot en met 13 oktober: openbaar onderzoek RUP Centrum

Gepubliceerd op maandag 5 oktober 2020 8.34 u.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Diepenbeek deelt mee :

1. overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dat het door de gemeenteraad in zitting van 29 juni 2020 voorlopig vastgesteld RUP Centrum samen met het ontwerp van de effectbeoordelingsrapporten ter inzage ligt van 14 augustus 2020 tot en met 13 oktober 2020


2. overeenkomstig de bepaling van het onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, dat in uitvoering van het RUP Centrum (meer bepaald voor de aanleg van een randparking) ook een onteigeningsplan opgemaakt werd dat voorziet in de onteigening van het kadastraal perceel Diepenbeek, 3de afdeling, sectie G nr. 453C. Dit onteigeningsplan werd samen met de projectnota op 15 juni 2020 door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld en ligt eveneens ter inzage van 14 augustus 2020 tot en met 13 oktober 2020.


Alle documenten zijn ter inzage : - in het poortgebouw na afspraak en tijdens de openingsuren. - op de website van de gemeente Diepenbeek : www.diepenbeek.be Als u bezwaren of opmerkingen heeft over het voorlopig vastgestelde RUP en/of onteigeningsplan kan u deze, vanaf 14 augustus 2020 en uiterlijk op 13 oktober 2020, bezorgen aan de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening);

U kan een bezwaarschrift indienen : 1. per mail : info@diepenbeek.be 2. of per aangetekend schrijven : GECORO, Dorpsstraat 14 te 3590 Diepenbeek 3. of tegen ontvangstbewijs : gemeentehuis Diepenbeek

Inkijken documenten