Ouderenzorgbeleidsplan

De vergrijzing en de verzilvering in onze gemeente stelt het beleid de komende jaren voor heel wat uitdagingen. De zorgbehoefte en –gebruik zal de komende jaren sterk toenemen.

De +65 jarigen maken vandaag de dag ongeveer 20% uit van onze Diepenbeekse bevolking. Tegen 2030 zal echter één op de vier Diepenbekenaren 65-plus zijn, wat neer komt op een toename met 50%. Voor het aantal 80-plussers in onze gemeente staat de teller momenteel op 720. Hun aantal zal tegen 2030 toenemen met bijna 90%. Men raamt ook dat het aantal personen met dementie, vandaag 240, zal toenemen tot zo’n 450 tegen 2030.

Om gewapend invulling te kunnen geven aan de sterk stijgende hulp- en zorgvraag vanuit onze senioren hebben we samen met de lokale actoren in het zorg- en hulpverleningslandschap en het gemeentebestuur een ouderenzorgbeleidsplan opgesteld, aldus ocmw-voorzitter Rik Kriekels. Dit plan kwam tot stand mede dankzij de ondersteuning van de provinciale dienst zorgstrategische planning en het steunpunt sociale planning.

Momenteel zet onze gemeente sterk in op thuiszorg. De thuiszorg wordt ondersteund met een hoog aantal uren gezinszorg. Met een gemiddelde van 14,4u/65-plusser scoort Diepenbeek zo’n 20% hoger dan het gemiddelde voor Limburg.

Wat betreft de residentiële voorzieningen is er nog groeimarge in onze gemeente. De behoefte is momenteel voor 47% ingevuld. In het kader van de concretisering van de in het ouderenzorgbeleidsplan naar voren geschoven behoeften aan aangepaste woonzorgvormen voor senioren zal het OCMW-bestuur concrete stappen zetten in functie van de realisatie van de nieuwe keuken voor het woonzorgcentrum ‘de visserij’ en de uitbouw van een kleinschalig aan de doelgroep aangepast woonzorgproject in de onmiddellijke omgeving van het woonzorgcentrum.

De uitdagingen en krijtlijnen voor de toekomst zitten vervat in het ouderenzorgbeleidsplan. De vier krijtlijnen waarop de komende jaren zal ingezet worden zijn: 
1. Investeren in zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis wonen 
2. Blijven inzetten op residentiële zorgverlening als aanvulling op thuiszorg 
3. Inzetten op kleinschaligheid en decentralisatie 
4. De regierol van het lokaal bestuur.

De drie belangrijke sleutelbegrippen in de kwaliteitsvolle zorg- en hulpverlening die we samen met de lokale spelers in het lokale zorglandschap verder willen uitbouwen zijn naadloze zorg, verbinden en spil . Als lokaal bestuur willen we fungeren als een centraal aanspreekpunt, als motor en spil in de uitbouw van de ouderenzorg in Diepenbeek, zegt ocmw-voorzitter Kriekels.

Het ocmw- en gemeentebestuur nemen, in overleg met het werkveld, vooral de rol van regisseur en coördinator op. Samen de vraaggestuurde zorg- en hulpverlening uitbouwen, investeren in het zo lang mogelijk thuis wonen, op het vlak van intra- en transmurale zorgverlening actief op zoek gaan naar samenwerkingsmogelijkheden. Het sociaal huis zal via het op te zetten ‘zorginformatiepunt’ fungeren als centraal aanspreekpunt, als motor en spil. 

De inzet en het enthousiasme van de verschillende actoren in de realisatie van het ouderenzorgbeleidsplan voor onze gemeente, waarvoor hartelijk dank, getuigt van respect voor enerzijds senioren in onze gemeente en anderzijds ook voor elkaars hulp- en zorgverleningsaanbod. Een aanbod dat we samen naar een nog hoger niveau kunnen tillen, met centraal de vraag van onze senior, aldus Rik Kriekels, burgemeester.