Huwelijk

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt normaal gezien plaats in het gemeentehuis. Het kan eventueel op een andere openbare plaats met neutraal karakter, als de gemeenteraad zo'n plaats heeft aangewezen. In Diepenbeek is dit echter niet gebeurd, en wordt het huwelijk altijd voltrokken in de trouwzaal van het gemeentehuis.

Een huwelijk kan plaatsvinden in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van de minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Procedure

 • U reserveert de datum van uw huwelijk. 
 • Maximum 6 maanden voor de huwelijksdatum vraagt de dienst burgerzaken de nodige aktes op. Zijn uw aktes in het buitenland geregistreerd, dient u hier zelf voor te zorgen en voor te leggen aan de dienst burgerzaken. ! Deze documenten mogen op het moment van het huwelijk maximum 6 maanden oud zijn.
 • Als alle stukken aanwezig zijn, wordt u door de dienst burgerzaken uitgenodigd voor het opmaken van de huwelijksaangifte.
 • Minstens 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum doet u beiden persoonlijk aangifte van het huwelijk op de dienst burgerzaken. Indien de aangifte niet tijdig gebeurt, kan het huwelijk niet doorgaan.
 • Op de dag van het huwelijk, wordt u door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden.
 • De ambtenaar maakt dadelijk een huwelijksakte op. Die akte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.
 • U krijgt een trouwboekje, waarin later bv. de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.

Het burgerlijk huwelijk kan voltrokken worden minimaal 14 dagen na de huwelijksaangifte en uiterlijk 6 maanden erna. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Bedrag

Huwen in Diepenbeek kan op elke werkdag tot 17u. Op vrijdag wordt het laatste huwelijk aangenomen om 13u30.

Op zaterdag kan u huwen tussen 11u en 13u00 (startuur huwelijk). Eenmaal een huwelijk op zaterdag ingepland staat, dienen de andere huwelijken aan te sluiten. Hier worden geen uitzonderingen op toegestaan.

Indien u tijdens de openingsuren van het gemeentehuis huwt, betaalt u enkel 13 EUR voor het trouwboekje.

Huwt u op de werkdagen buiten de normale openingsuren van het gemeentehuis, komt er 35 EUR bovenop de kostprijs van het trouwboekje.

Huwt u op zaterdag? Dan komt er 50 EUR bovenop de kostprijs van het trouwboekje.

Attesten werkverlet voor familie, vrienden, ... kosten 2 EUR/stuk.

Regelgeving

Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek

Wat meebrengen

Beide partners dienen hun identiteitskaart mee te brengen, alsook een kopie van de identiteitskaart van de eventuele getuigen. Getuigen zijn niet langer verplicht. Indien gewenst, mogen er tot 4 getuigen zijn. Deze dienen meerderjarig te zijn.

Toekomstige echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten ook de volgende stukken voorleggen: 

 • afschrift van de geboorteakte
 • bewijs van woonst
 • bewijs van ongehuwde staat
 • nationaliteitsbewijs
 • certificat de coutume

Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien in een andere taal, naar het Nederlands vertaald te worden door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Als er een huwelijkscontract is, moet u niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

Meer info

Tot maximum 1 jaar voor de gewenste huwelijksdag kunt u uw huwelijksdag en uur reserveren (binnen het voorziene uurrooster).
Deze reservatie kan u persoonlijk, per brief of e-mail doen bij de dienst burgerzaken. De aanvraag moet een kopie van de identiteitskaart, de volledige identiteit en het adres van beide partners bevatten alsook een e-mailadres en/of telefoonnummer waarop één van beiden te bereiken is. Let wel, deze reservatie is nog geen aangifte.

Door omstandigheden kunnen bepaalde voorziene dagen of uren geblokkeerd zijn voor reservaties. Ook kan het zijn dat de agenda reeds volzet is.
Alvorens andere zaken vast te leggen of te reserveren moet STEEDS gewacht worden op de bevestiging van de reservatie.

Wanneer het voorleggen van documenten afkomstig uit het buitenland (geboorteakte, bewijs van woonst, echtscheidingsdocumenten, …..) nodig is, kan GEEN huwelijksdatum gereserveerd worden. De buitenlandse documenten dienen eerst te worden voorgelegd en goedgekeurd.
Documenten in een huwelijksdossier hebben immers een bepaalde geldigheidslimiet.
Gelieve daarom steeds contact op te nemen met de dienst burgerzaken.