02 - Idee

Wie kan een projectvoorstel indienen? 

 • Natuurlijke personen, gedomicilieerd in Diepenbeek. Zij kunnen zich eventueel verenigen rond een project of als afvaardiging van een buurt optreden, maar dit is niet noodzakelijk. 
 • Jongeren die gedomicilieerd zijn in Diepenbeek of waarvan een gedeeld verblijf in Diepenbeek geregistreerd werd. Zij moeten wel minstens 16 jaar oud zijn op 1 januari van het jaar waarin de voorstellen ingediend worden. De projecten van jongeren moeten onder begeleiding van een volwassene staan. 
 • Feitelijke verenigingen waarvan de verantwoordelijke natuurlijke persoon gedomicilieerd is in Diepenbeek. 
 • Rechtspersonen zonder winstoogmerk die hun maatschappelijke zetel in Diepenbeek hebben. 

Voorwaarden projectvoorstellen

 • Het algemeen belang (dus geen eigenbelang) dienen en geen eigen commerciële doelstelling hebben. 
 • Een publiek karakter hebben. 
 • Realiseerbaar zijn binnen één jaar vanaf de goedkeuring. 
 • Kaderen binnen de bevoegdheden van de gemeente. 
 • Kaderen binnen de thema’s die bepaald zijn in de eerste fase van het burgerbudget.
 • Het project moet niet noodzakelijk plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente, maar wel gericht zijn op de inwoners van Diepenbeek. 
 • Het voorstel is bij voorkeur gericht op verschillende doelgroepen of de gehele bevolking van Diepenbeek. Projecten voor een specifieke groep kunnen enkel indien dit grondig gemotiveerd wordt. 
 • Het project moet iets nieuws realiseren of een extra aanbod met een meerwaarde voor de inwoners van Diepenbeek zijn. 

Volgende projecten komen niet in aanmerking: 

 • Projectvoorstellen die reeds een subsidie ontvangen van de gemeente Diepenbeek of gefinancierd kunnen worden vanuit andere gemeentelijke subsidiereglementen. 
 • Projectvoorstellen met een uitgesproken religieus, ideologisch of politiek karakter. 
 • Projectvoorstellen die louter gericht zijn op fondsenwerving. 
 • Reeds opgestarte projecten die in een ver stadium van uitvoering zitten. 
 • Projectvoorstellen die reeds binnen de reguliere werking van de projectindiener gerealiseerd worden voor de inwoners van Diepenbeek.

Hoe indienen?

 • via de website
 • Per e-mail aan info@diepenbeek.be 
 • Per post aan Gemeente Diepenbeek, Dorpsstraat 14, 3590 Diepenbeek 
 • Deponeren in de brievenbus van de Gemeente Diepenbeek, Dorpsstraat 14, 3590 Diepenbeek 

Een projectvoorstel omvat minstens: 

 • De gegevens van de indiener(s): naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer 
 • Het projectvoorstel
 • Titel van het project
 • Omschrijving van het project 
 • In welk thema het projectvoorstel kadert 
 • Meerwaarde van het project voor de inwoners van de gemeente Diepenbeek 
 • Zie je bepaalde moeilijkheden om dit project te realiseren? Zo ja, welke? 
 • De middelen die nodig zijn 
 • Een budgettering van het project. Gelieve niet enkel het totaalbudget te geven maar hier ook wat uitleg bij te geven. 
 • Voorzie je nog in andere financieringsbronnen zoals eigen middelen of subsidies van andere overheden? 
 • Is er praktische ondersteuning van de gemeente nodig? Zo ja, voor welke aspecten? 
 • Een akkoordverklaring met het reglement burgerbudget 

Toekenning subsidies 

In artikel 9 van het reglement burgerbudget staat omschreven welke kosten wel en niet gefinancierd worden binnen het burgerbudget. 

Hulp nodig?

We begrijpen dat het niet altijd eenvoudig is om een projectvoorstel uit te werken. Wij helpen dan ook graag op weg als je hulp nodig hebt.

Op de website van de Vlaamse Overheid vind je alvast heel wat inspiratie of goede voorbeelden.