Openbaarheid van bestuur

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 bepaalt op welke wijze bestuursdocumenten van lokale overheden geraadpleegd kunnen worden en op welke wijze een afschrift hiervan aangevraagd kan worden zoals omschreven in artikel 32 van de grondwet. Het bestuursdecreet bepaalt eveneens het recht om uitleg te krijgen bij de bestuursdocumenten en om persoonsgegevens in bestuursdocumenten te laten verbeteren. Meer informatie over de verbetering van persoonsgegevens vind je in onze privacyverklaring.

Het basisprincipe houdt in dat alle bestuursdocumenten bij een lokaal bestuur principieel openbaar zijn. Eenieder kan er inzage van nemen, een afschrift van bekomen of er uitleg over vragen. Er zijn evenwel een aantal uitzonderingen voorzien in het decreet, om andere belangen te beschermen.

Procedure

Een aanvraag tot openbaarheid van bestuur kan je versturen via het E-loket op deze website, via een e-mail of een brief gericht aan het gemeentebestuur Diepenbeek.

De aanvraag bevat volgende zaken:

  • je naam en adres en eventueel je e-mailadres. Enkel je e-mailadres vermelden en niet je naam, volstaat niet.
  • de informatie die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren (dossiernummer – stuknummer- omschrijving)
  • welke vorm van openbaarheid je wenst (inzage, uitleg, kopie al dan niet digitaal)
  • je moet geen belang aantonen, tenzij het gaat om informatie van persoonlijke aard. Dit wil zeggen 'informatie die de aanvrager rechtstreeks en persoonlijk in zijn rechtssituatie raakt'. 

Bedrag

Inzage en uitleg zijn gratis. Wie een afschrift van een bestuursdocument wenst, betaalt een vergoeding volgens het retributiereglement.

Uitzonderingen

De vraag kan geheel of gedeeltelijk afgewezen worden:

  • als de vraag kennelijk onredelijk is
  • als de vraag op een te algemene wijze geformuleerd is
  • als het gaat om bestuursdocumenten die niet af of onvolledig zijn
  • als de vraag in strijd is met een ander belang dat in bovenstaand decreet wordt omschreven (artikel 34 tot en met 37: privacy van natuurlijke personen, geheimhouding van commerciële en/of industriële informatie, …)

Bouwplannen worden gedurende een periode van 70 jaar auteursrechtelijke beschermd. Dit houdt in dat je bij onze gemeente zonder voorafgaandelijke toestemming geen kopie van bouwplannen kan krijgen. Plannen worden dus in principe niet gekopieerd en/of opgestuurd, uitgezonderd aan de eigenaar van een onroerend goed. Ze kunnen enkel ingekeken worden.

Als je niet akkoord gaat met de genomen beslissing in jouw dossier, dan kan je binnen een termijn van 30 dagen een beroep instellen bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur.

Zie https://overheid.vlaanderen.be/openbaarheid-van-bestuur

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie
Afdeling openbaarheid van bestuur Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Boudewijnlaan 30 bus 20
1000 Brussel 

openbaarheid@vlaanderen.be