Openbaarheid van bestuur

Met het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur werd één globale regeling uitgewerkt inzake de passieve en de actieve openbaarheid van bestuur voor alle bestuursinstanties die binnen de bevoegdheid vallen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, met dezelfde procedureregels voor alle bestuursniveaus in Vlaanderen. Ook de Vlaamse gemeenten vallen hieronder.

Het basisprincipe uit het openbaarheidsdecreet houdt in dat alle bestuursdocumenten bij een bestuursinstantie principieel openbaar zijn. Eenieder kan er inzage van nemen, een afschrift van bekomen of er uitleg over vragen. Er zijn evenwel een aantal uitzonderingen voorzien in het decreet, om andere belangen te beschermen.

Procedure

Een aanvraag tot openbaarheid van bestuur kan je versturen via een e-mail of een brief gericht aan het gemeentebestuur Diepenbeek.

De aanvraag bevat volgende zaken:

  • je naam en correspondentieadres
  • de aangelegenheid waarover het gaat en, indien mogelijk, de specifieke bestuursdocumenten waarover de aanvraag gaat
  • welke vorm van openbaarheid je wenst (inzage, uitleg, afschrift)
  • de reden van je aanvraag
  • indien het om gevoelige informatie gaat, zoals privacy-gegevens en commerciële of industriële informatie, voeg je het bewijs toe dat de persoon van wie de informatie afkomstig is, heeft ingestemd met de openbaarmaking ervan
  • je moet geen belang aantonen, tenzij het gaat om informatie van persoonlijke aard

 

Bedrag

Inzage en uitleg zijn gratis. Wie een afschrift van een bestuursdocument wenst, betaalt een vergoeding volgens het retributiereglement.

Uitzonderingen

De vraag kan geheel of gedeeltelijk afgewezen worden:

  • als de vraag onredelijk is
  • als de vraag op een te algemene wijze geformuleerd is
  • als het gaat om bestuursdocumenten die niet af of onvolledig zijn
  • als de vraag in strijd is met een ander belang dat in bovenstaand decreet wordt omschreven (privacy van natuurlijke personen, geheimhouding van commerciële en/of industriële informatie, …)

Bouwplannen worden gedurende een periode van 70 jaar auteursrechtelijke beschermd. Dit houdt in dat je bij onze gemeente zonder voorafgaande toestemming geen kopie van bouwplannen kan krijgen. Plannen worden dus in principe niet gekopieerd en/of opgestuurd. Zij kunnen enkel ingekeken worden.

Als je niet akkoord gaat met de genomen beslissing in jouw dossier, dan kan je beroep instellen bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur. Vermeld dan duidelijk waartegen je een beroep instelt en voeg bij het beroepsschrift een kopij van je oorspronkelijke aanvraag en de beslissing. 

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie
Afdeling openbaarheid van bestuur Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Boudewijnlaan 30 bus 20
1000 Brussel 

openbaarheid@vlaanderen.be