Horeca starten

Naast de startersformaliteiten die je dient te vervullen, zijn er nog een aantal zaken waar je als ondernemer rekening mee dient te houden voor de start van je horecazaak.

Uitgebreide info kan je terugvinden in de brochure van Horeca Vlaanderen (zie onderaan deze pagina). Het bevat alle info met richtlijnen en regelgevingen waarmee je als horeca-ondernemer rekening dient te houden.

Uitbatingsvergunning vanaf 2024

Vanaf 1 januari 2024 treedt de geëvalueerde en bijgewerkte versie van de politieverordening in werking. Hierin werd ook de invoering van een horecareglement opgenomen. Dit betekent dat elke horecazaak in Diepenbeek vanaf 1 januari 2024 over een uitbatings-/horecavergunning zal moeten beschikken. Die verkrijg je wanneer je als horeca-uitbater met alle wettelijke verplichtingen in orde bent.

Zoals in het verleden reeds gebeurde voor de tapvergunning, moet je voor een uitbatingsvergunning ook het daartoe voorziene aanvraagformulier indienen bij de dienst lokale economie van de gemeente. Deze kan je hier terugvinden. Samen met het aanvraagformulier, dien je ook de volgende documenten te overhandigen:

 • een kopie van de identiteitskaart van de uitbater(s), of - als de uitbater een rechtspersoon is - van alle bestuurders van deze rechtspersoon;
 • een kopie van het uittreksel uit de Kruispuntbank der Ondernemingen;
 • een kopie van de statuten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, indien van toepassing;
 • een uittreksel uit het strafregister (uittreksel 596.1-8), niet ouder dan 3 maanden, van de uitbater(s) of van alle bestuurders van de rechtspersoon indien van toepassing. In voorkomend geval een uittreksel van het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document;
 • een kopie van de huurovereenkomst, indien van toepassing;
 • een kopie van het bewijs van onderschrijven verzekeringspolis objectieve burgerrechtelijke aansprakelijkheid ingeval van brand en ontploffing;
 • een kopie van de toestemming afgeleverd door het FAVV, indien van toepassing.

Je kan de horecavergunning ook aanvragen via het e-loket: Horecavergunning aanvragen.

Van zodra je aanvraag volledig en ontvankelijk is, zal je hiervan door de deskundige lokale economie van de gemeente op de hoogte gebracht worden. Je aanvraag zal vervolgens onderzocht worden door middel van een administratief onderzoek. Dit onderzoek omvat de volgende onderdelen:

 • een moraliteitsonderzoek: aan de hand van het uittreksel uit het strafregister wordt er nagegaan of je aan de voorwaarden voldoet om een uitbatingsvergunning te bekomen;
 • een brandveiligheidsonderzoek: de brandweer gaat na of je horecazaak voldoet aan de veiligheidseisen en verleent bijgevolg een advies;
 • een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: staat het handelspand dat je huurt/gekocht hebt, ingeschreven als horecazaak?;
 • een onderzoek naar de omgevingsvergunning: heeft je horecazaak een vergunning nodig voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (de vroegere milieuvergunning)?;
 • een onderzoek naar de drankvergunning, indien van toepassing.

Het resultaat van het administratief onderzoek wordt vervolgens overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, dat dan een beslissing over jouw aanvraag neemt.

De uitbatingsvergunning is geldig vanaf de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen en geldt zolang de horecazaak aan alle wettelijke voorwaarden en aan alle voorwaarden onderhavig reglement en de uitbatingsvergunning blijft voldoen. De vergunning wordt afgeleverd aan jou als uitbater voor een bepaalde horecazaak en is niet overdraagbaar naar een andere uitbater of een andere horecazaak.

Ben je met alle wettelijke verplichtingen in orde en wordt je vergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen? Dan zal de dienst lokale economie voor jou een horecamap samenstellen. Deze horecamap moet altijd in je horecazaak aanwezig en beschikbaar zijn ter inzage door bevoegde personen.

Meer informatie over o.a. de uitbatingsvergunning kan je terugvinden in "Een horecazaak starten in Diepenbeek" (zie bijlage onderaan deze pagina).

Attest sectorale beroepsbekwaamheid

Vooral restauranthouders en traiteurs dienen over deze attest te beschikken. Sommige horecazaken zijn vrijgesteld van dit attest.

Terrasvergunning

Als je graag een terras wilt plaatsen op het openbaar domein voor jouw horecazaak, dan moet je een terrasvergunning aanvragen. Er zijn regels voor het plaatsen van een terras. Deze kan je terugvinden in het “gemeentelijk reglement voor het inname van openbaar domein”.

De regelgeving rond het plaatsen van een stoepbord vind je ook terug in dit reglement.

Gemeentelijke belastingen horecazaken

Voor de inname van het openbaar domein dien je een belasting te betalen aan de hand van de oppervlakte die jouw terras inneemt. Voor de inname van een privédomein hoeft men geen belasting te betalen maar je dient dit wel te melden aan de dienst lokale economie.

Tevens bestaat er een gemeentelijke belasting voor tapperijen en slijterijen van gegiste en geestrijke dranken.