Uitbatingsvergunning

Vanaf 1 januari 2024 dient elke horecazaak vóór de opening een uitbatingsvergunning aan te vragen bij het college van de burgemeester en schepenen. Om een uitbatingsvergunning te kunnen krijgen, dien je de volgende stukken af te geven:

  • Een behoorlijk ingevuld aanvraagformulier
  • Een kopie van de identiteitskaart van de uitbater(s), of, indien de uitbater een rechtspersoon is, van alle bestuurders van deze rechtspersoon
  • Een kopie van het uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen
  • Een kopie van de statuten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, indien van toepassing
  • Een uittreksel uit het strafregister, meer bepaald uittreksel 596.1-8, b (niet ouder dan drie maanden) van de uitbater(s), of, indien de uitbater een rechtspersoon is, van alle bestuurders van deze rechtspersoon, indien van toepassing. In voorkomend geval een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document
  • Een kopie van de huurovereenkomst, indien van toepassing
  • Een kopie van het bewijs van onderschrijven verzekeringspolis burgerrechtelijke aansprakelijkheid na brand en ontploffing
  • Een kopie van de toestemming afgeleverd door het FAVV.

Een uitbatingsvergunning is niet overdraagbaar d.w.z. bij een overname is de overnemer verplicht een nieuwe vergunning aan te vragen.

Voor bestaande horecazaken geldt er een overgangsregeling:

  • Horecazaken die reeds worden uitgebaat voor de inwerkingtreding van het nieuw horecareglement en niet in het bezit zijn van een geldige drankvergunning, krijgen een termijn van zes maanden vanaf 1/1/2024 om de nodige maatregelen te nemen en een aanvraag tot uitbatingsvergunning in te dienen.
  • Horecazaken die reeds worden uitgebaat voor de inwerkingtreding van het nieuw horecareglement en wel in het bezig zijn van een geldige drankvergunning, worden op eigen initiatief of op initiatief van de gemeentelijke diensten uitgenodigd tot het indienen van een aanvraag tot uitbatingsvergunning en dit binnen een termijn van ten laatste twaalf maanden vanaf 1/1/2024.

Voorts is er een gemeentelijk belasting verschuldigd voor handelsinrichtingen waar ter plaatse gegiste en/of geestrijke dranken worden aangeboden. Dit is niet van toepassing voor hotels en restaurants waar de dranken enkel tijdens de maaltijden geschonken worden.