Sociaal maximumtarief voor gas en electriciteit

Wat houdt de sociale maximumprijs in?

In het verleden had elk Vlaams gezin recht op een hoeveelheid gratis elektriciteit per jaar. Sinds 1 januari 2016 is dit afgeschaft.

Sommige personen kunnen bijkomend genieten van verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen, het zogenaamde sociaal maximumtarief. Deze tarieven liggen een stuk lager dan de normale elektriciteits- en gasprijzen** en is bij elke leverancier gelijk. Ook als je een budgetmeter hebt, kan je genieten van de sociale maximumprijzen wanneer je voldoet aan de voorwaarden.

Voor wie?

Je hebt recht op de sociale maximumprijs als één van je gezinsleden recht heeft op één van de volgende uitkeringen:

  • een tegemoetkoming van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood via de zorgkas;
  • een tegemoetkoming (IT/IVT) van de FOD sociale zekerheid (attest FOD sociale zekerheid);
  • verhoogde kinderbijslag
  • de inkomensgarantie voor ouderen (attest Federale pensioendienst);
  • Een leefloon of gelijkgestelde uitkering van het OCMW .

Hoe aanvragen?

Je leverancier ontvangt automatisch het attest van de overheid, waaruit blijkt dat ze maximumtarief moeten toepassen. Het recht start op de eerste dag van het trimester waarin de datum van de beslissing valt en loopt tot op het einde van het kalenderjaar.

Enkel wanneer er geen duidelijke link is tussen de rechthebbende en diegene van het gezin die de factuur betaalt, kan het zijn dat je je aanvraag zelf moet indienen.

Meer informatie?

  • Je energieleverancier
  • Sociale dienst van het OCMW

** Je vindt de actuele bedragen van deze maximumprijzen voor gas en elektriciteit op de website van de CREG