Verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorgen

Mensen met een verhoogde tegemoetkoming betalen minder remgeld bij uitgaven voor gezondheidszorgen. Dat betekent dat de mutualiteit je meer terugbetaalt bij een bezoek aan de dokter, de tandarts, de kinesist of bij opname in het ziekenhuis. Ook sommige geneesmiddelen zijn dan goedkoper. De verhoogde tegemoetkoming geeft ook recht op een aantal andere sociale voordelen zoals bijvoorbeeld het sociaal telefoontarief, vermindering Limburg.net, vermindering provinciebelasting…

Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorgen, dan eindigt de code onderaan je klever van het ziekenfonds op ‘1’ (bv 111/111). Zo kan je zelf controleren of je recht in orde is.

Voor wie?

De volgende categorieën van personen zijn gerechtigd op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming mits een inkomensonderzoek :

 • Gepensioneerden;
 • Weduwen en weduwnaars;
 • Wezen;
 • Invaliden;
 • Werklozen of arbeidsongeschikten die minstens één jaar volledig werkloos zijn of arbeidsongeschikt;
 • Overheidspersoneel dat vroegtijdig met pensioen is wegens ziekte of gebrekkigheid;
 • De leden van kloostergemeenschappen die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben;

Als je behoort tot één van de bovenstaande groepen, moet je ook aan een inkomensvoorwaarde voldoen. Je hebt recht op de verhoogde tegemoetkoming wanneer je bruto jaarlijks gezinsinkomen lager ligt dan € 19 105,58 te verhogen met € 3 536,95 per persoon ten laste* .

De volgende categorieën van personen zijn gerechtigd op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming zonder een inkomensonderzoek :

 • Kinderen met verhoogde kinderbijslag wegens handicap;
 • Personen die het leefloon of een OCMW-steun equivalent aan het leefloon ontvangen;
 • Personen die het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen ontvangen;
 • Personen die een tegemoetkoming voor personen met een handicap (inkomens vervangende en/of integratietegemoetkoming) ontvangen;
 • Personen die een tegemoetkoming van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood ontvangen.

De verhoogde verzekeringstegemoetkoming kan ook worden toegekend aan de personen ten laste van de genoemde rechthebbenden.

* Deze bedragen zijn van toepassing sinds 1 september 2018

Hoe aanvragen?

Je kan bij je mutualiteit navragen of je recht hebt op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming. Indien er een inkomstenonderzoek moet gebeuren, dien je het aanslagbiljet inzake personenbelasting en een recent inkomstenbewijs mee te nemen.

Meer info

 • Je mutualiteit