Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) is een Vlaamse Overheidsdienst, die zorg en ondersteuning biedt aan personen met een handicap. Die handicap kan lichamelijk, zintuiglijk, mentaal of psychisch zijn. De beperkingen die eruit voortvloeien moeten langdurig en ernstig zijn én moeten invloed hebben op de sociale integratie van de betrokkene in de maatschappij.

De hulp situeert zich op de volgende domeinen

  • Hulpmiddelen en aanpassingen

vb. aanpassing keuken, aanpassing auto, rolstoelen, aanpassing toegangen in de woning; …

  • Een incontinentieforfait

Het VAPH betaalt een forfaitair bedrag uit voor de aankoop van incontinentiemateriaal.

  • Persoonlijk Assistentiebudget

Hiermee kunnen personen met een handicap hun eigen leven beter in handen nemen. Dit budget dient om een persoonlijke assistent aan te werven en te vergoeden die je thuis, op school of op de werkvloer praktische of organisatorische hulp biedt.

  • Zorg

begeleiding door een thuisbegeleidingsdienst, gebruik van een dagcentrum, opname in een voorziening voor personen met een handicap, …

Je moet de aanvraag indienen voor je de leeftijd van 65 jaar bereikt hebt.

Meer info

  • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
  • de sociale dienst van uw ziekenfonds