Vrijstelling en vermindering huisvuilbelasting

Elk gezin dat op 1 januari van het belastingjaar volgens de opgave van het rijksregister is ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente of dat zonder in een register te zijn ingeschreven op 1 januari van het belasting effectief en duurzaam verblijft op het grondgebied van de gemeente, wordt opgenomen in het kohier van de huisvuilbelasting.
Volgende categorieën van personen genieten een¬†vrijstelling van deze belasting:

  • individuele bewoners van een rusthuis die aldaar gedomicilieerd zijn
  • individuele bewoners van een serviceflat die aldaar gedomicilieerd zijn
  • buitenlandse studenten gedomicilieerd in een als studentenhuis vergund gebouw
  • LOI's (lokaal opvanginitiatief)

Volgende categorieën van personen genieten een vermindering van 25 euro¬†op de kohierbelasting:

  • personen die op 1 januari van het aanslagjaar behoren tot één van de categorieën van het personenrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid (KSZ), dat recht geeft op een verhoogde tegemoetkoming.
    De vermindering wordt toegekend voor het hele gezin als één van de gezinsleden behoort tot deze categorie.