Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 - goedkeuring

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat van start vanaf 2023. De Vlaamse invulling hiervan is vastgelegd in het Vlaamse GLB Strategisch Plan 2023-2027.
De Europese Commissie keurde op 5 december 2022 officieel het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 goed. Vervolgens hechtte de Vlaamse Regering op 17 maart 2023 haar goedkeuring aan het plan, zoals finaal goedgekeurd door de Europese Commissie.

De goedkeuring van de Vlaamse Regering van het GLB Strategisch Plan 2023-2027 is gestoeld op een goedgekeurde plan-MER. Meer bepaald:
- Concludeert het Strategische MER dat uit de kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling blijkt dat het voorgenomen GLB-plan voornamelijk positieve effecten op de diverse milieudisciplines met zich mee kan brengen. De grootte van de effecten is evenwel afhankelijk van de effectieve deelname aan het programma (financiële steun op aanvraag), de plaats waar de maatregelen genomen worden en het totaalbudget van het programma.
- Werd de passende beoordeling gunstig geadviseerd.
- Is Team Mer van oordeel dat de effecten van het voorgenomen plan op een correcte wijze zijn besproken, rekening houdend met het strategisch karakter van het plan.

De motivatie waarom is gekozen voor het programma zoals het is aangenomen, onder meer in het licht van de andere redelijke alternatieven die zijn behandeld, is opgenomen in de beslissing van de Vlaamse Regering van 17 maart 2023 van het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: Strategisch Plan 2023-2027, raadpleegbaar op https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/.

De toelichting van hoe is omgegaan met de adviezen met betrekking tot het GLB-plan zelf, is te raadplegen op de website van het Departement Landbouw en Visserij.