Wie verlicht Diepenbeek ?

Gepubliceerd op maandag 13 mei 2019 15.14 u.
“Inspraak en participatie” en burgerinitiatieven, je leest er veel over tegenwoordig. Ook in Diepenbeek is er op dat vlak op dit ogenblik een nieuwe positieve dynamiek. Het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur verplicht de Vlaamse gemeenten trouwens om een “participatiereglement” op te stellen.

Het gemeentebestuur heeft samen met de ambtenaren en geïnteresseerde burgers de bestaande mogelijkheden van inspraak en advies geëvalueerd. Hoe kan de samenstelling en de werking ervan meer opleveren ? Daarnaast werd het begrip “projectmatige participatie” gelanceerd: participatie die start vaak vanuit een concreet initiatief dat ergens over gaat en dat ergens plaats heeft. Projecten zijn hefbomen die een ( deel van een ) gemeente kunnen veranderen, op vlak van economie, cultuur, sport enz.

Het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad keurden ondertussen het nieuwe reglement m.b.t. advies, overleg en inspraak goed.

Het reglement creëert een algemeen kader waarbinnen de gemeente Diepenbeek vorm geeft aan participatie. De adviesraden zijn hier één vorm van. Volgende raden worden dan ook erkend als officiële adviesorganen in de nieuwe legislatuur: cultuurraad, bibraad, sportraad, jeugdraad, ouderenraad, welzijnsraad, GECORO, milieuraad, raad voor lokale economie, mobiliteitsraad, Lokaal overleg Kinderopvang.

En zo is de gemeente op zoek naar enthousiaste burgers met ideeën die een plekje willen in een adviesraad. Mensen die Diepenbeek willen kleuren, een identiteit willen geven, hun meningen en ideeën willen delen met elkaar en het beleid. Dat mag ook op een passionele of rebelse wijze zijn ! Echte ambassadeurs in onze adviesraden zullen een gezonde dynamiek creëren en samenwerking en talentontwikkeling versterken.

Met de campagne “Wie verlicht Diepenbeek” werden vanuit de gemeentelijke dienst vrije tijd en communicatie de voorbije weken al wat prikkels gelanceerd om de mensen op ludieke wijze warm te maken.

Is bij jou het licht aangegaan ? …. Stel je dan zeker kandidaat voor een adviesraad. Dit kan nog tot 4 juni tot 12 u.30.