Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden heeft als doel de niet-medische kosten van zwaar zorgbehoevende personen (vb. mantelzorg, thuiszorgdiensten, producten…) te helpen dragen. Aansluiting bij een zorgkas is verplicht vanaf 26 jaar. Wanneer je zwaar zorgbehoevend bent en de jaarlijkse bijdrage betaald hebt, kan je bij je zorgkas (meestal verbonden aan je mutualiteit) een aanvraag doen voor het bekomen van een maandelijkse tegemoetkoming.

Voor wie?

Zowel mensen die thuis verzorgd worden als mensen die verblijven in een rust- of verzorgingstehuis kunnen recht hebben op een tegemoetkoming van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, mits zij aan de voorwaarden voldoen. Er gelden geen inkomensvoorwaarden.

Mensen die thuis verzorgd worden moeten voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • Minstens een B scoren op de KATZ-schaal in de thuisverpleging (attest te verkrijgen via de huisarts of de thuisverpleging).
  • Minstens 35 punten scoren op de BEL-profielschaal in de gezinszorg (attest aan te vragen via je mutualiteit of de thuiszorgdienst van het OCMW).
  • Minstens 15 punten scoren op de medische schaal van de FOD Sociale Zekerheid.
  • Minstens een C scoren voor een aanvraag tegemoetkoming in een dagverzorgingscentrum, centrum voor kortverblijf of verzorgingsinrichting.

Voorwaarden voor mensen die in een rust- of verzorgingstehuis verblijven:

Ook bewoners van een rust- of verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis kunnen het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden aanvragen. Het rust- of verzorgingstehuis moet dan wel een attest van verblijf afleveren.

Bedrag

Deze tegemoetkoming bedraagt € 130,00 per maand en wordt uitbetaald aan de zorgbehoevende persoon*.

* Dit bedrag is geldig vanaf 1 maart 2009. Bij wijzigingen kan je de website van de Vlaamse sociale bescherming steeds raadplegen.

Hoe aanvragen?

Je doet de aanvraag bij je zorgkas. Meestal is dat je mutualiteit. Indien je niet over een bewijs beschikt (Katz-schaal of algemeen attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid), waaruit blijkt dat je voldoet aan de voorwaarden, komt er een indicatiesteller (meestal iemand van de mutualiteit of van de zorgkas zelf) op huisbezoek en vult deze BEL-profielschaal in waarop de zorgbehoevendheid van de aanvrager gescoord wordt.

Indien je recht hebt op de tegemoetkoming in het kader van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, ontvang je een uitbetaling vanaf de eerste dag van de vierde maand na de aanvraag.

Meer info

  • De website van de Vlaamse sociale bescherming
  • Je zorgkas of je mutualiteit
  • Sociale dienst van het OCMW
  • Thuiszorgdienst van het OCMW