Mobiliteitsplan

In het mobiliteitsplan worden alle netwerken en knooppunten van alle vervoerswijzen onderzocht. In een duurzaam scenario worden doelstellingen geformuleerd naar de toekomst.

Het mobiliteitsplan wil:

  • de verkeersveiligheid en -leefbaarheid verbeteren
  • de verkeersinfrastructuur versterken
  • de vervoerskeuze wijzigen in het voordeel van het openbaar vervoer en de zachte weggebruikers.

Het mobiliteitsplan van 2002 werd vernieuwd in de vorm van 'verbreden en verdiepen'. Dit om sommige thema's breder uit te werken zodat er een nauwkeuriger beleidsplan kan ontstaan. Dit wil zeggen dat enkele thema's worden toegevoegd aan het bestaande mobiliteitsplan. Voor Diepenbeek zijn de verbreden en verdiepen thema's:

  • Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
  • Ontwikkeling sneltramknooppunten
  • Snelheidsplan
  • Zwaar verkeer in centrum
  • Parkeerbeleid in centrum

Het mobiliteitsplan bestaat uit drie verschillende delen, namelijk de verkenningsnota waarin alle (beleids-)documenten staan opgenomen die enige invloed hebben op het mobiliteitsplan. Ook worden de onderzoeken geformuleerd die in de uitwerkingsnota verwerkt worden. In de beleidsnota worden alle beleidsbeslissingen geformuleerd alsook een actietabel die als werkdocument voor de dienst mobiliteit wordt gebruikt.