Privacyverklaring

Privacyverklaring gemeente, OCMW en AGB Diepenbeek

Gemeente, OCMW en AGB Diepenbeek respecteren jouw privacy en verwerken persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - misschien beter bekend als de GDPR (General Data Protection Regulation) - en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Met deze privacyverklaring willen we uitleggen hoe we met jouw gegevens omgaan.

Verwerking van persoonsgegevens

Gemeente, OCMW en AGB Diepenbeek verwerken voor de uitvoering van hun verschillende taken persoonsgegevens van burgers. Deze variëren al naargelang de specifieke taak of activiteit. Het kan gaan om algemene persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld naam, geboortedatum, adres en dergelijke of om bijzondere persoonsgegevens zoals strafrechtelijke gegevens of gezondheidsgegevens. De gegevens werden vaak rechtstreeks van de betrokkene verkregen. Zo verzamelen en verwerken we je persoonsgegevens als je contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. Soms zijn de gegevens afkomstig van andere overheden (lokaal, provinciaal, Vlaams, federaal).

Grondslag

Gemeente en OCMW Diepenbeek zullen je persoonsgegevens alleen verwerken als daar een legitieme grondslag voor is (bv. vervulling van de wettelijke taken). Indien je gebruik wenst te maken van de diensten van de gemeente of het OCMW en er geen andere legitieme grondslag is voor de verwerking van persoonsgegevens, zullen we expliciet je toestemming vragen. We zullen je persoonsgegevens enkel gebruiken voor het doel waarvoor we ze verkregen. Je kan je toestemming ten allen tijde terug intrekken.

Cameratoezicht

We passen cameratoezicht toe voor de bescherming van veiligheid van personeel en bezoekers, de beveiliging van gebouwen en het vastleggen van incidenten. De gemaakte opnamen worden alleen bekeken na incidenten en worden maximaal één maand bewaard, tenzij de beelden bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade of van

overlast of tot het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer.

Foto’s

Als je inschrijft voor een door ons georganiseerde activiteit kan je aangeven of je ons al dan niet toestemming geeft om later eventuele foto’s van jou te gebruiken. Voor we een portretfoto herkenbaar en duidelijk gebruiken op drukwerk vragen we nogmaals je toestemming. Je kan die toestemming op elk moment intrekken door telefonisch of via e-mail contact met ons op te nemen.

Foto's van publieke personen (bv. politici, artiesten,…), een mensenmassa of op publieke plaatsen mogen zonder toestemming gebruikt worden voor neutrale boodschappen.

Doorgifte aan derden

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of wanneer een dergelijke doorgifte wordt opgelegd door of krachtens een wet, decreet of ordonnantie.

In de volgende situaties kan doorgifte aan derden wel plaatsvinden:

  •  Bij door ons ingeschakelde leveranciers: Het kan zijn dat we een externe partner inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren. In die situaties hebben we met die derde(n) afspraken gemaakt over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens in een verwerkersovereenkomst. Er wordt vastgelegd dat derde partijen je gegevens nooit voor eigen doeleinden mogen gebruiken. Er wordt op toegezien dat je gegevens de EU niet verlaten.
  • Op grond van wettelijke verplichtingen: Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht om je gegevens af te geven aan overheidsinstanties (politie, justitie en fiscus). Het is ons niet altijd toegestaan je te informeren over een dergelijke afgifte.

  • In het kader van samenwerkingen met andere takken van de overheid (zoals o.a. gemeenschappen, gewesten, intercommunales): Deze samenwerkingen worden steeds geregeld in samenwerkingsakkoorden, kaderovereenkomsten of protocolakkoorden en gebeuren steeds in het kader van de correcte implementatie van de door de gemeente te leveren diensten en met respect voor de geldende regelgeving inzake privacy.

Bewaartermijn gegevens

Volgens de algemene regel mogen we je persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren je gegevens dus zolang je gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we je gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. Na verloop van die termijn worden de gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn.

Je rechten

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door gemeente, OCMW of AGB Diepenbeek of als je deze wenst in te zien, kan je hierover een melding indienen via de website, een e-mail sturen of ons dit telefonisch laten weten op 011/49.18.00. Via dezelfde wegen kan je ook steeds vragen om je gegevens te laten corrigeren, aanvullen of (in bepaalde gevallen) te verwijderen. Bovenstaande rechten zijn uiteraard enkel van toepassing op je eigen gegevens en niet op gegevens van andere personen.

Verder heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, met name de gegevensbeschermingsautoriteit indien je van mening bent dat je gegevens op een foutieve manier verwerkt worden. Meer informatie over de gegevensbeschermingsautoriteit en de privacywet vind je op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Datalek

Er is een datalek als persoonsgegevens: 

  • Gestolen of kwijtgeraakt zijn (bv. USB-stick in de trein verloren)
  • Niet correct verwerkt zijn (bv. bewaard zonder medeweten of toestemming van de betrokkene)
  • Ingekeken of bewerkt worden door mensen die dat niet mogen
  • Langer bewaard worden dan nodig of afgesproken, zonder toestemming van de betrokkene

Je kan een mogelijk datalek melden via het meldingsformulier.

Wijzigingen

Privacywetgeving wordt van tijd tot tijd aangepast en verbeterd, daarom is ook deze privacyverklaring aan verandering onderhevig. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via deze website. We raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.