Projectsubsidies vrijetijd

Bijgevoegd projectsubsidiereglement wil vernieuwende projecten financieel ondersteunen, die erop gericht zijn om de inwoners en bezoekers van de gemeente Diepenbeek te verbinden, te verenigen en/of hun talenten te laten ontdekken.

Onder een project verstaan we een publiek toegankelijke activiteit, een geheel van activiteiten of een werking, die zowel naar doelstelling als in tijd afgebakend zijn, die plaatsvinden op het grondgebied Diepenbeek en die mikt op een ruimer publiek dan enkel de eigen leden of organisatie. Het project heeft geen winstoogmerk. 

Wie kan een aanvraag doen?

Zowel een Diepenbeekse inwoner als een erkende Diepenbeekse vereniging kan een aanvraag indienen. Het project overstijgt de normale werking van de aanvrager. Het project krijgt geen andere rechtstreekse geldelijke steun van het lokaal bestuur Diepenbeek.

Wanneer kan ik een aanvraag doen?

Als het project tussen 1 januari en 30 juni plaatsvindt, moet het aanvraagformulier ten laatste vóór 1 augustus van het voorgaande jaar worden ingediend.

Als het project tussen 1 juli en 31 december plaatsvindt, moet het aanvraagformulier ten laatste vóór 1 februari van het lopende jaar worden ingediend.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het totaalbedrag van de subsidie zal, ongeacht de inkomsten, maximum 60 % van de werkelijke uitgaven bedragen. Het maximumbedrag van de subsidie is vastgesteld op 1 500 euro per project. Voor aanvragen voor hetzelfde project binnen de 5 jaar na de datum van het eerste project bedraagt het maximumbedrag 750 euro.

Hoe aanvragen?

Een projectsubsidie kan je aanvragen door het aanvraagformulier als bijlage te mailen naar info@diepenbeek.be. Of bezorg je aanvraag bij de dienst vrijetijd in GC de Plak, Servaasplein 14.