Aangifte van een adreswijziging

Als u verhuist naar of binnen Diepenbeek, moet u uw nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken. 

Voorwaarden

U kunt de verhuis pas aangeven als u ook effectief verhuisd bent.

Procedure

De aangifte van uw adreswijziging doet u:

 • via het online formulier hieronder 
 • persoonlijk aan het loket burgerzaken
 • schriftelijk ter attentie van burgerzaken

met opgave van:

 • de identiteit van de personen die verhuizen (naam, rijksregisternummer);
 • uw oude adres;
 • uw nieuwe adres;
 • uw mailadres en/of GSM-nummer;
 • het tijdstip waarop u het best bereikbaar bent voor de vaststelling van uw nieuwe hoofdverblijfplaats door de buurtinspecteur (bv. ploegwerkers: in de namiddag); vaststellingen gebeuren niet op afspraak.

Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat een van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

! Woonden jullie voorheen niet op hetzelfde adres, dient iedere persoon apart zijn/haar adreswijziging door te geven.

! Trek je bij iemand in, dan dient deze persoon zijn/haar goedkeuring te geven. Dit kan enkel aan het loket van burgerzaken.

Na de aangifte controleert een buurtinspecteur of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats heeft. Nadat de buurtinspecteur uw nieuwe hoofdverblijfplaats heeft vastgesteld, zal deze aangeven dat u terug naar de dienst burgerzaken kan gaan voor de aanpassing van uw identiteitskaart.

Vergeet de volgende instanties niet op de hoogte te brengen van uw verhuizing:

 • de kabelmaatschappij;
 • de nutsbedrijven;
 • uw ziekenfonds, sociale verzekeringskas, kinderbijslagfonds;
 • uw telefoonmaatschappij;
 • uw werkgever;
 • de werkwinkel, bij werkloosheid;
 • de RVA, bij werkloosheid;
 • De Federale Overheidsdienst Financiën (kadaster) Kantoor Hasselt I, Opmetingen en Waarderingen, Voorstraat 43 bus 22 te 3500 Hasselt (zie aangifte aan kadaster bij nieuwbouw of verbouwingen)
 • uw uitbetalingsinstelling bij werkloosheid;
 • uw pensioenkas als u pensioengerechtigd bent;
 • uw verzekeringsinstellingen;
 • uw bankinstelling;
 • de distributiemaatschappij(en) van de dagbladen en tijdschriften waarop u geabonneerd bent;
 • de verenigingen waarvan u lid bent;
 • de post;
 • ...

Bedrag

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.

Uitzonderingen

Speciale situaties die zich kunnen voordoen bij een adreswijziging:

U hebt geen aangifte gedaan van uw verhuizing
 • Aankomst in de stad of verhuizing binnen de stad: als u zich in een gemeente hebt gevestigd zonder hiervan aangifte te doen binnen de gestelde termijn, zal het college van burgemeester en schepenen van uw nieuwe gemeente u ambtshalve inschrijven zodra het daar kennis van krijgt (na tevergeefse uitnodiging om aangifte te doen van uw verhuizing).
 • Vertrek naar een andere stad of gemeente: als uw vertrek vastgesteld wordt door de gemeente die u hebt verlaten en als het onmogelijk is om u op te sporen, zal het college van burgemeester en schepenen van uw vorige verblijfplaats u ambtshalve uit de registers schrappen. Dat heeft als gevolg dat u administratief niet meer in regel bent en dat uw identiteitskaart ongeldig wordt.
Tijdelijke afwezigheid

U hoeft uw hoofdverblijfplaats niet te wijzigen als u tijdelijk afwezig bent uit uw woonst. U moet die tijdelijke afwezigheid wel aangeven!
Tijdelijke afwezigheid kan onder anderen voorkomen bij:

 • mensen die tijdelijk in een ziekenhuis of rusthuis verblijven
 • beroepsmilitairen
 • studenten
 • gedetineerden
 • diplomaten
 • mensen die voor studiereizen, zakenreizen, gezondheidsreizen, om beroepsredenen of voor een toeristische vakantie maximaal 1 jaar afwezig zijn uit de gemeente waar ze zijn ingeschreven.
Referentieadres

Een referentieadres is het adres van een natuurlijk persoon die is ingeschreven in het bevolkingsregister en waarop, met de toestemming van laatstgenoemde, iemand zonder verblijfplaats is ingeschreven.

Volgende personen zonder vast adres kunnen een referentieadres hebben:

 • bewoners van een mobiele woning (schippers, kermisreizigers,...)
 • mensen zonder voldoende bestaansmiddelen
 • mensen die als tijdelijk afwezig worden beschouwd, namelijk:
  • mensen die om beroepsredenen gedurende maximaal 1 jaar een bepaalde opdracht uitvoeren in een andere gemeente van het land of in het buitenland
  • militairen in Duitsland of naar het buitenland gedetacheerd
  • Belgische diplomatieke ambtenaren, technisch personeel van diplomatieke missies en consulaire beroepswerknemers
  • personeel van de coöperatie met ontwikkelingslanden voor de duur van hun opdracht

De vaststelling van een referentieadres veronderstelt niet alleen het akkoord van de persoon die op dat adres is ingeschreven, maar ook de garantie dat die persoon de post van de tijdelijk afwezige zal ophalen en doorsturen naar de geadresseerde. Begrippen als 'inschrijving zonder adres' of 'rechtsbevolking' zijn niet meer van toepassing en worden vervangen door een referentieadres.

Mobiele woningen

Mobiele woningen zijn schepen, woonwagens en caravans of andere gelijkaardige verplaatsbare onderkomens. Als u in een dergelijke woning verblijft, wordt u ingeschreven op een referentieadres of in de gemeente waar u ten minste 6 maanden per jaar verblijft (met uitsluiting van campings).

Wat meebrengen

 • De identiteitskaarten van de personen die verhuisd zijn. Om uw adres op uw identiteitskaart te laten wijzigen, hebt u uw pincode nodig.

Opgelet: de identiteitskaarten van de personen die verhuisd zijn kunnen pas worden aangepast nadat de verhuizing werd vastgesteld door de politie.

Tip: mocht u uw pincode niet meer kennen of vinden, dan leest u op de pagina 'eID - elektronische identiteitskaart' hoe u nieuwe codes kunt aanvragen.