Gemeentewegenregister

Sinds 1 september 2019 is het decreet gemeentewegen (Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen) van kracht. Het gemeentewegendecreet heeft tot doel om een geïntegreerde benadering en uniforme regelgeving vast te stellen om gemeentewegen aan te leggen, te verplaatsen, te wijzigen of op te heffen.

Doel
In het verleden werden trage wegen te weinig beschermd. Die wegen werden vaak ingenomen voor privédoeleinden en vervielen wanneer ze lange tijd niet gebruikt werden als buurt- of voetweg. De gemeenten hadden te weinig beslissingsrecht om een beleid te bepalen voor deze wegen op hun grondgebied.

Met het nieuwe decreet gemeentewegen heeft een gemeente de nodige bevoegdheden gekregen om een veilig, fijnmazig netwerk van gemeentewegen uit te bouwen.

De belangrijkste krachtlijnen

- Het decreet bepaalt één juridisch statuut voor alle wegen in beheer van de gemeente, wat de procedures en handhaving moet vereenvoudigen. Het onderscheid tussen gewone gemeentewegen en de voormalige buurtwegen is verdwenen.

- De gemeenteraad beslist nu zelf over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen.

- Het decreet bepaalt dat gemeentewegen enkel opgeheven kunnen worden door een beslissing van de gemeenteraad en niet langer door niet-gebruik. De gemeenteraad beslist dus over elke afschaffing van een gemeenteweg.

- Gemeenten kunnen een reglement opmaken over de toegang, het gebruik en het beheer van de gemeentewegen. Gemeenten kunnen overtreders opleggen de vorige situatie te herstellen of de herstelling uit te voeren op kosten van de overtreder. Om de overtreder aan te sporen de bevolen herstelmaatregelen uit te voeren, kunnen gemeenten een bestuurlijke dwangsom opleggen.

Elke gemeente moet een gemeentewegenregister opmaken en bijhouden.
Dit register bevat:
- De administratieve en gerechtelijke beslissingen over de huidige en toekomstige rooilijnen en rooilijnplannen voor gemeentewegen.

- De administratieve en gerechtelijke beslissingen over de aanleg, de wijziging, de verplaatsing of de opheffing van gemeentewegen met inbegrip van de algemene rooilijnplannen, de rooilijnplannen en de plannen voor de begrenzing van alle gemeentewegen in de zin van het decreet gemeentewegen d.d. 3 mei 2019.

Het gemeentewegenregister is een informatief gegevensbestand en heeft geen juridische waarde. De opaak van het register van Diepenbeek is momenteel lopende.

In afwachting van de nodige uitvoeringsbesluiten door de bevoegde minister, zal de gemeente Diepenbeek op deze locatie enkel de beslissingen publiceren die dateren na 1 september 2019.

Voor beslissingen van voor 1 september 2019 verwijzen wij (voorlopig) naar het provinciaal loket van de Atlas der Buurtwegen.